ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA OPERACIJA BOSANSKOKRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA OD 11. NOVEMBRA 1943. KOMANDANTU KORPUSA O SARADNJI SA NEMCIMA U BORBI PROTIV NOVJ KOD SITNICE1

Mišić2

OPERATIVNI ŠTAB BOSANSKO KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA

Pov. Br. Služb.

11. -XI- 43 god. u 16 č.

Položaj

KOMANDANTU BOSANSKO KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA

POLOŽAJ

Neprijatelj3 na desnom našem krilu panično se povlači i odstupa prema Ključu, gdje je pretrpeo preko 20 mrtvih i više ranjenih. Na desnom krilu pored I i II grupe4 koje su gonile neprijatelja bili su i Njemci.5 Na levom našem krilu u Pavićima naše dve čete stupile su u borbu sa neprijateljem oko 7 časova ujutro i vođena je žestoka borba naročito na levom krilu gde su naši borci bili izmešani sa neprijateljem koji je bio kud i kamo nadmoćniji. Na strani neprijatelja bilo je nekoliko mrtvih i više ranjenih, a od naših jedan mrtav i tri teže ranjena, ali su naši na levom krilu usled nadmoćno-sti neprijatelja bili prinuđeni da se povuku do samih Busija (Dobrnja), gde su ponovo grupisani izvršili protiv napad potpomognuti sa levog krila bataljonom prve brigade brata Živ-kovića6 od Klisinske crkve. Neprijatelj je primoran na odstupanje i naše jedinice imaju sada inicijativu u svojim rukama.

Pred našim snagama povlače se Sanski odred, Podgrmeč-ki odred i Zorića brigada (XIII), koji su ukupno jačine oko 1.500 boraca.7

Nemci su zauzeli Sanski Most.

Jedinice ovoga korpusa nalaze se u pokretu u gonjenju neprijatelja, tako da je I i II grupa stigla i nalazi se na liniji između Kmećana i Tromošnje sa glavnom snagom na Kozjercu,8 a III grupa nalazi se na Klisina — Pajdos9 — Milo-ševići.10

Borba sa neprijateljem na levom krilu bila je žestoka a na desnom delimično. Neprijatelj je najviše stradao od Ne-maca. Dva partizana su nađena mrtva na desnom krilu, bez oružja, a na levom neprijatelj je uspeo da svoje mrtve i ranjene blagovremeno evakuiše. U ovoj borbi prosečno je utrošeno preko 300 metaka francuske municije za mitraljez »Koč-kić«, oko 5.000 puščane municije i 6.000 na automatska oruđa (ovo važi za Nemce).

Veza se održavala između pojedinih grupa kuririma a desna grupa imala je vezu sa Njemcima.

Komandanti I i II grupe vrlo me slabo izveštavaju o radu i neprijatelju.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

Komandant operacija,   J. Mišić11

11/XI 1943 u 19h

komanda bosanskog krajiškog Četničkog korpusa

Pov. ob. Br. 102

dana 11. XI 1943 .

Položaj         

1Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 208, reg. br. 3/5 (BH-V-10404).

2Napisano mastilom, ćirilicom.

3 i 7 Odnosi se na delove 13. krajiške NOU brigade (tom IV, knj. 19, dok. br. 57).

4 Vidi dok. br. 28.                                                                     

5 Delovi nemačke 114. divizije.

6 Mirko.

8 i 9 Na karti 1:100.000:Kozjarac i Pajtas

10  Vidi dok. br. 31.

11  Jovan.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument