ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA BOSANSKOKRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA OD 9. NOVEMBRA 1943. KOMANDANTIMA KOLONA ZA NAPAD NA DELOVE 13. NOU BRIGADE KOD SITNICE1

Pomoćniku2

KOMANDA BOSANSKO KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA

Str. Pov. O. Br. 90                  .

9 novembra 1943 godine Položaj

KOMANDANTU DESNE, SREDNJE I LEVE KOLONE I RUKOVAOCU OPERACIJA                         

Bratu Jovi Mišiću

ZAPOVEST

Komandanta Bosansko-Krajiškog četničkog Korpusa za-9 novembar 1943. god. Sekcija Banja Luka—Prijedor raz -mera 1 : 100.000.                                               Prema dobivenim podatcima juče je neprijatelj3 došao do sela Markovića u Melinu, ali je povraćen nazad, te im se sada nalazi glavnina i logor u Đakovićima i Obrovcu. Manje snage se nalaze u Rakelićima i Guslovima. Isto tako partizanske manje snage nalaze se u Ratkovu i Sokolovu.

Da bi neprijatelj proterao sa našega sektora i tako zaštitio narod od pljačke i tiranije, koju vrše nad našim stanovništvom partizani naređujem:

Da se izvrši grupisanje naših snaga i to:

1)  ljudstvo III brigade i I i II bataljona II brigade da se grupiše u Radmanićima i Vilusima, to će sačinjavati I grupu, kojom će komandovati komandant II brigade brat Pavle Mutić.

2)  III i IV bataljon I brigade i bataljon brata Save Milo-ševića iz II brigade grupisaće se na Pavićkim brdima, ovo će sačinjavati II grupu, kojom će komandovati komandant I brigade brat Mile Gagić.

3) I bataljon I brigade skupiće se na Previji i Grčkoj Gradini. Ovo će sačinjavati III grupu, kojom će komandovati komandant bataljona brat Mićo Bjelić.

II Ovu grupaciju izvršiti sutra do 8 časova u jutru 10 o.m.

III

Za komandanta celokupnih operacija određujem moga pomoćnika narednika vodnika III klase, brata Jovu Mišića.

IV

Komandant ovih operacija brat Mišić izvršiće sledeći zadatak: Sa III grupom napadače neprijatelja koji se nalazi oko Sitnice i u Ratkovu.4 Zadatak ove grupe jeste, da zaštićuje I i II grupu dok one vrše svoj zadatak. Sa II grupom krenuće prema Đakovićima gde se nalazi partizanski logor, a sa I grupom krenuće preko Kozjarca i Obrovca i tako sa donje strane poduhvatiti neprijatelja u logoru i po svaku cenu zauzeti partizanski logor u Đakovićima (Komandant II brigade brat Mutić uhvatiće vezu u Majdanu sa Njemcima5 i koristiti ih u ovoj borbi, tako da oni sa svojim snagama krenu prema Kumbaruši i tražiće od Njemaca da sa artiljerijom izađu do Meline odakle će moći tući partizanski logor u Đakovićima u momentu napada).

Po zauzeću Đakovića I i II grupa krenuće prema Rake-lićima i Buslovima6 gde će razbiti manje partizanske snage. Pri kretanju ka Rakelićima i Buslovima obratiti naročitu pažnju i postaviti jaku zaštitu od Razboja i Debeljaka. Po ovoj izvršenoj akciji u Rakelićima i Timaru ostaviti manje snage, a sa ostalim snagama zauzeti Debeljak i Razboj te otalen krenuti preko Tromošnje i Kozice u Sokolovo gde se imaju sastati sve tri grupe.

Prilikom operacija u Sokolovu brat Mišić će ostaviti ma-nje djelove u Dubici i oko Sitnice gdje će ga zaštićivati od eventualnog partizanskog napada sa ove strane.

Kada se izađe u Sokolovo sa sve trima grupama komandant operacije dobiće dalje naređenje.

Ova se akcija ima izvršiti sa danjim i noćnim prepadima i što većom brzinom, tako da se neprijatelj iznenadi i zbuni i da ne mogne preduzeti protivnapade. Komandant operacija mora imati stalno inicijativu u svojim rukama i nikako ne-dozvoliti neprijatelju da mu je preuzme.

V

Početak akcije ima početi sutra 10 o.m. u 12 časova. Za sve vreme akcije komandant operacija podnosiće mi izveštaj tri puta dnevno i to ujutru, upodne i uveče, kako bi mogli izdavati druga naređenja.

Izveštaje mi slati za sada, dok se ne naredi drugačije u štab komande Korpusa u Han-Kola.                                             

VI                                                 

Znake raspoznavanja i borbene znake koristiti koje sam izdao svima jedinicama uz koje imadu sve jedinice i borbeni znak.

VII

Ishrana će se vršiti na sledeći način:

1) Hleb trebovati iz pekare ove komande koja se nalazi u Han-Kolima po svojim komesarima za sve jedinice u ovim operacijama, a ostalu hranu ubirati na terenu na uobičajeni način.

VIII

Sve starešine imaju biti na svojim mestima i uz svoje jedinice. Prilikom ove akcije biće vršena ocena starešina za 1943 godinu za unapređenje, odlikovanje i pohvale.

Na veze između pojedinih grupa i kolona naročitu pažnju obratiti i svaki komandant kolone odrediće zato najsposobnija lica.

IX.

Previjalište biće u štabu I brigade, odakle će se teže ranjeni upućivati u bolnicu.

U slučaju velike nužde za pomoć obratiti se Nemcima.

Na izvršenje.

M.P.

Načelnik štaba           :                     komandant

poručnik,                          .          Četnički vojvoda

Vuk. J. Marčetić7                          U. Drenović8

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 208, reg. br. 43/4 (BH-V-10434/1).

2  Dopisano mastilom, ćirilicom.

3  Odnosi se na 1. i 2. bataljon 13. krajiške NOU brigade (tom IV, knj. 19, dok. br. 57).

4  Vidi dok. br. 29.

5  Odnosi se na delove nemačke 369. legionarske divizije »Vražja«.

6 Treba: Busnovi.

7 Vukašin.

8 Uroš.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument