ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 15. JULA 1944. KOMANDI GRUPE ARMIJA »F« O RAZGOVORU SA KAPETANOM NEŠKOM NEDIĆEM U KRUŠEVCU1

POVERLJIVO

Vojnoupravni komandant Jugoistoka Ic. pov. br. 5330/44

H. Qu., 15. 7. 1944

14. VII 44. u 9.00 časova pre podne vodio sam razgovor u Krajskomandanturi Kruševac sa merodavnim četničkim komandantom Neškom Nedićem iz štaba Draže Mihailovića. Razgovor je vođen na molbu pomenutog Nedića. Neško Nedić je sada načelnik štaba četničke grupe3 koja se sa nama bori u akciji »Trumpf«4 i čija se jačina može proceniti na oko 10.000 ljudi.

U uvodnom izlaganju Nedić je napomenuo da su četnici u Englesku izgubili svako poverenje, pošto su ih Englezi izdali i sada Titovim bandama liferuju naoružanje i municiju usled čega četnici moraju da krvare i da umru. Pošto su oni sami u borbi protiv komunizma i suviše slabi, uvideli su da moraju tražiti oslonac u nemačke oružane snage kojima će se bezuslov-no potčiniti sa puno poverenja. Oni su spremni da se bore protiv komunizma svuda tamo gde bih ih ja postavio. Na drugoj strani, Nedić je molio ponovnu pomoć u vidu isporuke municije i naoružanja, a naročito teškog naoružanja. Ćet-nici su spremni da daju svaku garanciju da će se isporučeno naoružanje i municija upotrebiti samo protiv komunizma. On je molio dvostruki borbeni komplet pešadijske municije koja se treba izdati pod kontrolom Štaba za vezu Vajel5, na primer uz povraćaj praznih čaura, dalje je molio isporuku nekoliko italijanskih teških minobacača. Molio me je za odluku.

Ja sam ukazao na štetu koju su pripadnici Draže Mihailo-vića naneli nemačkim oružanim snagama na drugom mestu, a naročito u Beogradu i na severoistoku, a isto tako i na neprijateljsku propagandu koja se upražnjava u novinama i na drugim mestima. Ja sam priznao lojalno držanje četnika koji se bore, a kojima, međutim, nasuprot stoji sasvim drugi četnički duh, a naročito u Beogradu. Preduslov za bolji odnos je da se ovde izvrši temeljna promena. On Nedića sam zahte-vao da ovo i kod svojih najviših komandi jasno stavi do znanja. On je ovo obećao i naglasio još veliku mržnju svih četnika prema Engleskoj. U ovom osećanju mržnje našli bi se, štaviše, spremni da se stave na raspolaganje sadašnjoj srpskoj vladi kao legalni četnici. Ovo je, međutim, neizvodljivo iz političkih razloga, pošto bi onda kod mentaliteta jednog velikog dela srpskog naroda važili kao izdajnici u nacionalnoj stvari i mnoge Srbe oterali u ruke crvenih, koji bi se onda, bez sumnje, postavili kao jedini spasioci otadžbine. Neško Nedić je još jednom molio za poverenje ne samo ovdašnjih nemačkih komandi nego i čitavog nemačkog naroda, kao i za priznanje srpskog naroda kao najvećeg neprijatelja komunizma na Balkanu. Kao dokaz svog unutrašnjeg raspoloženja, ponudio se da se lično dalje bori na istočnom frontu posle čišćenja Srbije od komunizma i siguran je da bi to slično njemu učinio i jedan veliki broj četnika.

Ja sam obećao da ću ispitati želje. Međutim, brzu odluku ne mogu da donesem, pošto je odnos prema četnicima u velikoj meri politička stvar u kojoj treba da učestvuju još i druge merodavne nemačke komande.

Moj lični utisak je da se ovog puta radi o potpuno ozbiljnoj ponudi četnika koju treba prihvatiti. Po mom mišljenju, ovde se pruža poslednja šansa i ako se ne iskoristi, moglo bi značiti propust sa teškim posledicama. Ako četnike ponovo odbijemo, teramo ih, bar delimično, u logor crvenih. Nemački oficir za vezu major Vajel, nosilac krsta viteškog reda, koji se od pre dužeg vremena nalazi kod četnika, izrazio mi je isto shvatanje o ozbiljnosti ponude.

Felber6

General pešadije

Dostavljeno:

GrA »F«                          =2                     

Poslaniku Nojbaheru7      = 1

Hoh. SS u Pol. Fhr8         = 1

Uprav [nom] štabu            = 1

Načelniku                         = 1

Ic                                      =1

Ia/KTB                             = 1

1)  To mora DM sam da kaže i to zvanično.9

2)  Ponuda i želje nisu ništa novo.

3)  Četnicima u južno Srbiji Tito se nalazi na vrhu. Stoga oni to prihvataju

4)  Svi Srbi su prevrtljivi

 

1  Snimak originala (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T--311, r. 195, s. 725-6.

2  Zbog ograničenog prostora izostavljen je pečat sa brojevima i slovima koja označavaju kome je sve poslat dokumenat

3  Odnosi se na 4. grupu jurišnih korpusa.

4  O operaciji »Triumf« vidi tom XII, knj. 4, dok. br. 84.

5  Reč je o majoru Vajelu (Weylu).

6 Hans Gustav.                                         

7  Herman.

8  Hoherer SS und Polizeifuhrer (komandant SS i policije). 9 Ovaj i dalji tekst dopisan je rukom. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument