ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


INFORMACIJE VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 16. MAJA 1944. POTČINJENIM KOMANDAMA I  ŠTABOVIMA O DRŽANJU PREMA ČETNICIMA1

POVERLJIVO         

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Odelj. Ia

Primlj. 28. V 44, Br. pov. 136/44 Vojnoupravni komandant Jugoistoka

O. U 16. 5. 44.

Odelj. Ia/O. Pov. br. 3380/44

Prilog 71

Predmet: Držanje prema pokretu DM.

Lokalna saradnja nemačkih i srpskih trupnih delova sa četnicima DM u borbi protiv Titovih bandi u zapadnom i jugozapadnom području Srbije, dovela je u nedoumicu nadležne instance u pogledu odnosa prema pokretu DM. Da bi se to pitanje razjasnilo, konstatuje se sledeće:

1.   Pokret DM bio je i ostaje neprijateljski.

2.   Njihova saradnja sa nemačkim i legalnim srpskim jedinicama protiv crvenih proističe samo iz saznanja da su komunisti u Srbiji njihov neprijatelj br. 1.

Neprijatelj br. 2 ostaje ipak okupaciona sila.

3.   Saradnja se koristi radi popune zaliha municije, koje su se veoma smanjile (oružje se nije nikad davalo).

4.   Prema dosad stečenim iskustvima, četnici se protiv crvenih angažuju u nekim slučajevima samo uzdržano, nastojeći po svoj prilici da suviše ne prolivaju krv.

Sa ponovnom neprijateljskom orijentacijom pokreta DM prema okupacionoj sili, mora se u svako doba računati, čak i u oblastima gde se dosad zajednički borilo protiv komunista.

Zbog toga treba postupati na sledeći način:

Sve mere pokreta DM koje bi mogle ugroziti interese ne-mačkih oružanih snaga, srpskih legalnih jedinica, Nedićeve vlade i njenih upravnih organa, dakle ne samo izvršene napade na naše trupe već i prisilnu regrutaciju, sprečavanje da se prikuplja stoka i žito, ugrožavanje srpskih činovnika uprave, predsednika opština, itd., treba smatrati »neprijateljskim postupcima«, preduzimati mere. Svim sredstvima treba sprečavati svaku novu ili ponovnu izgradnju pokreta DM, pre svega u njegovim štabovima i centralama, jer to treba smatrati merom koja ugrožava sigurnost okupacione sile. Četničke grupe koje se nalaze u borbi protiv komunista, ne treba nikako ometati niti ih napadati, već ih podupirati u borbi. Saradnja s četnicima u borbi protiv komunista, uz najšted-ljiviju isporuku municije i pod nadzorom okupacione sile, može biti samo lokalna i radi akutne borbe protiv partizanskih bandi. U tom slučaju potrebno je isporučivati i sanitetski materijal i negovati ranjenike.

Za svaku isporuku potrebno je odobrenje Vojnoupravnog komandanta Jugoistoka.

Preporučujemo da se u svim prilikama obraća nesmanjena pažnja pokretu DM i njegovim postupcima.

Dostavljeno: Kao u konceptu.

Vojnoupravni komandant Jugoistoka Felber2

Felber Hans Gustav.

 

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T--501, r. 256, s. 754-5.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument