ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZLATIBORSKE BRIGADE OD 7. NOVEMBRA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBAMA PROTIV NOVJ NA PODRUČJU ZLATIBORA1

Štab br. 1342 7 novembar 1943 god.

NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE I G. MINISTRU V. M. I VAZDUHOPLOVSTVA

Dostavljam kratak izveštaj o sukobima sa komunistima:3 U vremenu od 15 do 25 oktobra manje čarke sa komunistima vodila je Zlatiborska brigada na Mioču, Uvcu, Štrpcima, Rači, Crnom Vrhu, Radojinji, Rutoši, Breznima, Banji i oko Nove Varoši.4 Tom prilikom imala je 12 mrtvih i 6 ranjenih a protivnik 28 mrtvih.

Na dan 25 oktobra u 20 časova otpočeo je glavni napadi komunista na delove ove brigade u s. Mioču. Posle borbe od 5 časova, povukla se brigada u pravcu Strbaca. Prema izve-štajima meštana komunisti su tu imali 54 mrtva i više ranjenih. Ovo iz razloga što su delovi brigade bili smešteni u dobra izgrađenim bunkerima od strane Italijana, a odbrana potpo-mognuta sa tri bacača primljena toga dana iz Priboja. Naši gubici 1 mrtav i 6 ranjenih. Odatle se nastavile manje čarke usled probijanja sve do Štrbaca, gde je zlatiborska brigada stigla 26-og baš u vreme napada komunista na Strpca u 11 časova. Posle borbe od 2 časa, 3 bataljon ove brigade odbacio je komuniste u pravcu Varde, koji su tu ostavili 4 mrtva dok je treći bataljon imao 2 ranjena. Toga dana po naređenju majora Lukačevića zauzeo sam položaj od Štrbaca do Bijelog Brda gdje sam ostao do 2 časa po ponoći kada sam se bez borbe povukao na Brezovac a iz razloga što su se još u 23 časa, sa moga desnog krila povukli major Račić5 i Lukačević ne izvestivši me o tome kao i mom daljem radu (nije tačno . što major Lukačević tvrdi da sam ja njega ostavio, već je on mene, pošto sam se ja povukao 3 časa posle njega).

Posle odmora od 24 časa na Brezovcu, sa manjim odelenjima i sa automatskim oružjem, izvršila je brigada prepad na komuniste na Bijelom Brdu na dan 28-og pre podne. Prepad je potpuno uspeo. Preko 200 komunista se razbežalo, ka-zani sa ručkom rasuti im, gume od 7 kamiona natovarenih municijom izbušene, zaplenjeno 12 konja namirnica, a na licu mesta pobiveno 13 crvenih dok je brigada imala samo 1 ranjenog.

Na dan 30-og pokušao sam isti takav prepad i na Vardište — Dobrun, ali mi nije uspeo iz razloga što su i Nemci stigli za mnom u Vardište čim sam sa brigadom tamo stigao. Tada odvojene 2 trojke sa vođom (7 vojnika sa tri automat. oružja), za napad u pozadini komunista ni do danas se nisu vratile, te se mogu smatrati izgubljenim.

Na dan 1-og komunisti su prešli u srez Zlatiborski i posle borbe od 3 časa ušli u 19 časova u selo Jablanicu.

U međuvremenu Bugari i Nemci poseli su Mokru Goru, Kremnu, Palisad i Sirogojno. Zbog toga se brigada probila u pozadinu Bugara i Nemaca a sada se nalazi u Šljivovici, Rudinama i na Murtenici. Tom prilikom imali smo samo jedan sukob u s. Rožanstvu sa Bugarima na dan 4-og ov. mj., ali je on prošao bez žrtava, dok smo mi uhvatili 2 Bugarska vojnika koje smo odmah pustili.6 Istoga dana komunisti su uveče izvršili napad na Palisad na Bugare, ali su odbijeni ostavivši 9 mrtvih i 1 živog.7 Na dan 50g Bugari su uhvatili 5 komun. na Čigoti. Manje čarke naših patrola i komunističkih i dalje traju.

Od početka sukoba sa komunistima Zlatibor. brigada ima zaključno sa 6 - XI, 14 mrtvih, 9 ranjenih, 7 nestalih i 13 pobegla, ukupno 43 gubitaka od 480 mobilisanih. Komunisti su imali od sukoba sa ovom brigadom skoro 120 mrtvih i više ranjenih.

U toku borbi izgubljena su 2 holandska puškomitraljeza a zaplenjena su 2 italijan. mitraljeza i 1 puškomitraljez, i 1 bacač, dok su tri bacača dobivena iz Priboja.

Situacija na dan 70g u 14 časova:

Leteći bataljon ove brigade izbio na Borovu Glavu (s. Do-broselica). Ostali delovi brigada nastupaju od s. Rudina, preko Čigote za Murtenicu.

Komunisti još uvek u s. Dobroselici, s. Jablanici, s. Dra-glici, s. Negbini i G. Ljubišu.

Bugari i Nemci na Palisadu, Sirogojnu, Kremnima i s. Šljivovici.

Neznam šta je sa Požeškim korpusom i zašto on ne učestvuje.

Nadam se da se uskoro vratite i prezimite na Zlatiboru. Ako mi uspe da očistim komuniste, onda će ovde biti najsigurnije za zimu, i najbolji smeštaj.

15 časova                                                    Komandant poručnik

M. Kolarević

M.P.

1Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 30, reg. br. 48/2 (S-V-1851).

2 Odnosi se na Zlatiborsku brigadu Zlatiborskog korpusa.

3U to vreme su u dolini Lima vodili borbu protiv Nemaca i četnika delovi 2. proleterske i 5. NOU divizije NOVJ.

4 Pošto je razbila četnike i odbacila ih preko r. Uvca, 4. krajiška NOU brigada je 26/27. oktobra zauzela Novu Varoš. Četnički gubici su 38 poginulih i 17 zarobljenih (Oslobodilački rat, knj. 1, str. 628).

5 Dragoslav, komandant Cersko-majevačke grupe korpusa.

6  O stavu četnika prema bugarskim okupacionim trupama vidi dok. br. 25.

7  Napad je izvodila 4. krajiška brigada. Gubici brigade 4 mrtva i 11 ranjenih, a neprijatelj je imao 100 mrtvih i ranjenih (tom I, knj. 5, dok. br. 126).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument