ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ FELDKOMANDANTURE IZ ČAČKA OD 25. MARTA 1944. KOMANDANTU JUGOISTOKA O PREGOVORIMA SA KOMANDANTOM 2. RAVNOGORSKOG KORPUSA1

Feldkomandantura 610

Ia br. 666/44 pod.                                         

Vojnom zapovedniku Jugoistoka

Ia

Beograd

                         Čačak, 25. III 1944.

Predmet: DM-pokret (Pregovori Raković—Oberšturmfirer Birman)

Veza: Dopis EK Ia br. 645/44 pov. od 21. 3. 1944.

Po nalogu D.M., Raković je ponovo precizirao:

1.  Sigurne (pismene) garantije da ne postoje ni najmanje namere da se planira opšti ustanak ili da se sprovedu sabo-

tažne akcije.

2.  Primirje na teritoriji Srbije.

3.  Spremnost za borbu protiv komunista i izvan Srbije, uz isporuke municije.

4.  Želja da se održi konferencija između nemačkog opunomoćenika i generala Trifunovića.3

O  tome on je poslednjih dana ponovo primio radio-depešom uputstvo od D.M.

Hiljadu četnika, koji se pominju u poslednjem dopisu (od 21. III), krenuće ovih dana. R[aković] moli da stalno dobij a vagone za prevoz već pripremljenih namirnica za četnike u borbi, i to od Čačka do odredišne stanice. Gospodin major Nisen (FK 610) naknadno će mu saopštiti da se u vezi s tim obrati potpukovniku Milovanoviću iz polj. sreskog načelstva Užice, koji raspolaže tovarnim prostorom za četničke jedinice.

Raković je dalje saopštio da u glavnom štabu DM strahuju zbog napredovanja Rusa na istočnom frontu. Četnici su, navodno, spremni da se protiv komunizma bore i na drugim evropskim frontovima.

 

1  Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T--311, r. 286, s. 269.

2  U izostavljenom delu teksta izlaže se obaveštenje Predraga Rakovica o odnosima četnika prema Vlatku Mačeku.

3  Miroslav. 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument