ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ABVER-GRUPE OD 23. JANUARA 1944. O SKLOPLJENOM SPORAZUMU IZMEĐU VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA I INSPEKTORA ČETNIČKIH JEDINICA U SRBIJI1

Strogo poverljivo

Prepis

Komandant Jugoistoka                                    Komandno mesto 23. 1. 44.

(Komanda Grupe armija »F«                    

Abver — grupa AO Br. 692/44 str. pov.

U nastavku dostavlja se prepis ugovora između vojno-upravnog komandanta Jugoistoka i inspektora četničkih odreda Draže Mihailovića, pukovnika Simića,2 koji je sačinjen 17. 1.

Prepis

UGOVOR

Između vojnoupravnog komandanta Jugoistoka, kao najvišeg organa okupacionih snaga u Srbiji i predstavnika Nemačkog Rajha u odnosu na srpsku vladu, s jedne strane, i inspektora četničkih odreda Draže Mihailovića, pukovnika Jevrema Simića, s druge strane zaključuje se sledeći sporazum o oružanom primirju:

1.    Svrha sporazuma je zajedničko vođenje borbe protiv komunističkih partizana, u kom cilju će se sve jedinice četnika DM potčinjene pukovniku Jevremu Simiću uklopiti u borbu nemačkih i bugarskih oružanih snaga, kao i srpskih vladinih jedinica, protiv komunista.

Pri tome je predviđena izgradnja zajedničke obaveštajne službe kao i međusobno pružanje podrške.

2.    Ugovorno područje obuhvata sledeće srezove:

Umka, Vračar, Grocka, Podunavlje, Jasenka, Kosmaj, Mladenovac, Oplenac, Orašac, kačerski, Kragujevac, gružanski, lepenički, Veliki Orašac, kolubarski II i proteže se, sem toga, prema zapadu do 5 km zapadno od železničke pruge Obrenovac — G. Milanovac.

3.    Na ugovornom području neće se za vreme trajanja sporazuma vršiti hapšenje i dejstva protiv pripadnika pokreta DM ukoliko ne bi bile takve mere nužne zbog krivičnih dela pojedinih pripadnika.

4.    Pukovnik Simić potvrđuje da se na ugovornom području unutar jedinica koje su njemu potčinjene ne nalaze pripadnici sila koje su u ratu sa Nemačkom, niti kao oficiri za vezu niti u bilo kojem drugom svojstvu.

Pukovnik Simić prihvata obavezu da će na ugovornom području onemogućiti sve obaveštajne kanale koji bi mogli neprijateljima velikonemačke ili bugarske oružane sile da prikupljaju obaveštenja o nemačkim vojnim pokretima.

5.    Za vreme trajanja ugovora suzdržaće se četnici DM svake neprijateljske delatnosti prema nemačkim, bugarskim i srpskim jedinicama i ustanovama policije, kao i protiv vojnih i civilnih upravnih organa. Regrutacija za jedinice srpske vlade neće se sprečavati, čak ni propagandom. Jednako će se prekinuti vršenje represalija i pretnji prema porodicama onih Srba koji su u službi srpske vlade ili okupacionog aparata kao vojnici, činovnici, nameštenici, radnici ili u bilo kojem drugom svojstvu.

6.    Ukoliko se na ugovornom području pojave jedinice DM sa kojima nije sklopljen ugovor o oružanom primirju, pukovnik Simić će te jedinice ili potčiniti sebi ili će se postarati da one napuste taj reon. Za držanje pripadnika takvih jedinica, koje bi bilo protivno duhu ugovora, pukovnik Simić odgovara okupacionim vlastima. Niže starešine pukovnika Sirnića koje ovaj sporazum ne priznaju, treba da budu odstranjene sa ugovornog područja.

7.    Četnici DM obavezuju se da će se u ugovornom području isključivo angažovati u borbi protiv komunističkih partizana i time podupirati borbu snaga za održavanje pokreta u Srbiji.

8.    Ukoliko četnici DM raspolažu sa podacima da pripadnici nemačkih, bugarskih ili srpskih jedinica ili ustanova ili pojedine osobe vrše komunističku delatnost ili se nalaze u vezi sa komunistima, u tom slučaju neće sami intervenisati i vršiti pravdu, već će dokazni materijal, a ako je opasnost neposredna, također i lica, izručiti nemačkim službenim ustanovama.

9.    O pojavi, poreklu i pravcu marševa komunističkih jedinica, njihovoj snazi i naoružanju na ugovornom području četnici DM će najhitnije obavestiti najbližu ustanovu javnog poretka.

Četnici DM će, ukoliko su njihove snage dovoljne, smesta prihvatiti borbu sa takvim jedinicama. Po potrebi, u tom cilju će ih se snabdeti municijom i sanitetskim materijalom.

Ukoliko snage četnika DM nisu dovoljne, pružiće im snage za održavanje poretka pomoć jedinicama, a po potrebi i teškim naoružanjem. Ranjeni četnici DM zbrinjavaće se u nemačkim vojnim bolnicama.

10.    Za borbu protiv komunista, četnici DM stavljaju na raspolaganje snagama za održavanje poretka svoje podatke i svoju obaveštajnu službu.

U cilju obostrane izmene formacija, pri štabu pukovnika Sirnica formiraće se organ za vezu. Pored toga će na ugovornom području službeni organi okupacionih vlasti i vlade biti zaduženi da u duhu sporazuma sarađuju sa četnicima DM i da prenose informacije.

11.    Po međusobnom dogovoru četnici DM preduzimaju i dele odgovornost za obezbeđenje saobraćajnih uređaja i sredstava protiv napada, pljačke i sabotaže takođe i sa strane Angloamerikanaca i njihovih dejstava sa zemlje.

Četnici DM preduzimaju u okviru ugovornog područja posebnu odgovornost da će u uslovima pokretnog vođenja rata obezbeđivati sledeće saobraćajnice:

a)   cestu Beograd — Ripanj — Topola — Kragujevac — Kraljevo,

b)   železničku prugu Obrenovac — Lajkovac — G. Mila-novac, uključujući odvojak Lazarevac — Aranđelovac — Mladenovac,

c)   železničku prugu Beograd — Mala Krsna — Velika Plana, sa odvojkom za Požarevac,

d)   železničku prugu Beograd — Mladenovac — Lapovo.

Zadržavanje i pretresanje vozova svih vrsta, takođe i na stanicama, smatraće se neovlaštenom intervencijom na želez-ničkom saobraćaju i zbog toga je zabranjeno.

12.    Zaključivanje ovog sporazuma treba držati u tajnosti. On stupa na snagu odmah po obostranom potpisivanju (17. I) i važi do 31. marta 1944. godine.

Po ovlaštenju vojnoupravnog komandanta Jugoistoka

potpisao vojvoda fon Vrede konjički kapetan

Uprava za inostranstvo Str. pov. br. 329/44

STROGO POVERLJIVO O. U. 7. 2. 1944

Prepisano : Inostranstvo I A

II A

I B Abver              I

III

WFSt3

Fr H West4

W Pa imaju

s molbom na znanje

I. A.5

. . . 6

 

1  Snimak originala (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T-77, r. 833. s. 5632508-510.                                                         

2  Jevrem.                           

3 Wermachtfurungsstab (Vermahtfirungsštab — Operativni štab Vermahta), na čijem čelu se nalazio general-oberst Alfred Jodl.

4  Fremde Heerc West (Fremde Herc Vest — Strane armije — Zapad).

5  Im Autrag (po ovlašćenju). 

6 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument