ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SPORAZUM IZMEĐU KRAJSKOMANDANTURE U ZAJEČARU I KOMANDANTA TIMOČKOG KORPUSA OD 25. DECEMBRA 1943. O SARADNJI U BORBAMA PROTIV NOVJ 1

Prepis                                                      .

Vojna tajna

Teleks                 

I) Izvod iz sporazuma između Krajskomandanture u Zaječaru i vođe DM — odreda u okrugu Zaječar, potpukovnika Ljube Jovanovića, od 25. 12. 1943.

1. Primirje u srezovima južno od Jabukovca, Negotina, Salaša, Bor/Zlot, Zaječara, Boljevca, Andrijevca i Knjaževca.

Četnici se obavezuju da prestanu sa samovoljnim postupcima prema Nemcima i folksdojčerima. U sporazum su uključeni nemački Vermaht, njegovi saveznici i domaće jedinice koje se zajedno s njima bore.

2.  Primirje treba da bude pretpostavka za zajedničku borbu protiv komunista.

3.  Jovanović se obavezuje da nijedan pripadnik njemu potčinjenih jedinica neće delovati na strani sila koje su u ratu sa Nemačkom. Obaveza Jovanovića da izruči sve dezertere i prebeglice nemačkog Vermahta.

4.  Puna sloboda kretanja jedinica DM danju i noću na celom području na koje se odnosi sporazum.

Ovlašćenje za snabdevanje ovih jedinica na terenu.

Obaveza Jovanovića da onemogući obaveštajne kanale preko kojih bi neprijatelji velikonemačkog Vermahta mogli da dođu do informacija o nemačkim vojnim pokretima.

5.  Obaveza obaveštavanja o većim operacijama. Prilikom učešća nemačkih jedinica zajednička komanda pripada po rangu najstarijem nemačkom oficiru. Isporuke municije u skladu sa vojnim potrebama.

6.   Obaveza Jovanovića da podrži obavljanje radova od strane stanovništva koji se vrše po naređenju nemačkih okupacionih vlasti.

7.  Držanje sporazuma u tajnosti.

8.  Trajanje sporazuma do 31. I 1944. sa mogućnošću njegovog produžavanja u slučaju lojalnog sprovođenja.2

Postoji namera da se unese promena u tom smislu da se četničkim odredima zabrani pristup na područje rudnika Bor.

II)  Sa kapetanom druge klase Mihailom Čačićem, komandantom DM Ravaničke brigade sklopljen je usmeni sporazum.3 koji je u osnovi usaglašen sa Jovanovićevim ugovorom. Posebne odredbe su:

1.  Primirje u srezovima Paraćin, Ćuprija i Despotovac. Obaveza Cačića da štiti ugljenokope na svom području

od sabotaža, da putem vraćanja odbeglih rudara poveća proizvodnju i da obezbedi zaštitu svih saobraćajnica, električnih centrala, građevina i drugih važnijih pogona na njegovom području.

2.  Nikakva posebna zaštita rudnika na ugovornom području od strane nemačkog Vermahta.

3.  Upućivanje jednog nemačkog organa za vezu Čačiću.

4.  Rok trajanja predviđen.

Zaštita rudnika i saobraćajnica od strane Cačića već sprovedena.

III)  Sporazum sa Kalabićem4 sa rokom do 31. XII. 43. usled posebnih okolnosti zasad nije produžen. Do 10. I 44. primirje. Do tog termina ostavljena je Kalabiću mogućnost produžavanja pod novim uslovima, inače od 10. I 1944. počinje ratno stanje.

IV)  Usled učestalih povreda sporazuma od strane četnika namerava se da se četničkim odredima ubuduće poveravaju samo tačno određeni zadaci (u borbi ili obezbeđenju).

F.d.R. Hinterser, potpukovnik

Viša komanda Jugoistoka

Ic/AO br. 163/88 str. pod. od

7. I 44.

 

1 Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T--211, r. 286, s. 188-9.

2 U dokumentu izvesnog Tilera od 18. februara 1944, pod naslovom »Sporazum sa DM«, pored ostalog, piše:

»Na molbu kapetana Jovanovića o uspostavljanju dobrih odnosa između Krajskomandanture i DM saopštio je danas major Miler pove-reniku Kulačiću sledeći usmeni odgovor koji se dostavlja Jovanoviću preko jednog kurira sledeće:

1)   Nemačke jedinice neće napadati DM ukoliko s njihove strane ne bi sledovao napad;

2)  Major Miler putuje 19. februara 44 u Beograd da bi od vojnog za-povednika za jugoistok izdejstvovao odobrenje za jedan tajni sporazum sa DM na našem području;

3)  Nemačke jedinice dobile su zapovest-naređenje od majora Milera da DM ne napadaju u koliko s njihove strane ne bude sledovao napad;

4)  Nemačke jedinice dobile su naređenje da na svaki poziv o predaji oružja ili pak o ustupanju istog, oružjem uzvrate;

5)  Na svaki neprijateljski napad odgovoriće se najoštrijim merama;

6)  Smrt-pogibija Menšikova mora biti razjašnjena a ubica mora biti živ izručen krajskomandanturi;

7)  Povereniku Kulačiću s obzirom na njegovu posredničku ulogu u ovoj stvari neće se ništa neprijatno desiti, a njegova bezbednost i od strane Gestapoa zajemčena je i

8)   Posle razgovora kod zapovednika što će ga imati major Miler Krajs-komandantura doneće potrebnu odluku i daljem odnosu prema DM« (Arhiv VII, Ča, k. 128, reg. br. 2/247).

3 Vidi u ovom prilogu dok. br. 6.

4 Vidi u ovom prilogu dok. br. 4.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument