ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA 2. OKLOPNE ARMIJE OD 22. DECEMBRA 1943. GODINE 2. PUKU »BRANDENBURG« O PREMEŠTAJU NEMAČKOG OFICIRA ZA VEZU IZ ŠTABA VOJISLAVA LUKAČEVIĆA U ŠTAB PAVLA ĐURIŠlĆA1

                                                                                                                                                                                                                                                            Telegram, ili radiogram

22. 12. 43.

Borbenoj grupi Sigfrid2 (2. puk Brandenburg)         

Potporučnik Hojs,3 oficir za vezu kod majora Lukačevića, pre-komanduje se do daljnjeg kod četničkog komandanta Đuri-šića. Puk Fajfer4 dodeliće Hojsu na ograničeno vreme pogodnog zamenika.

                                K-da 2. oklopne armije, Ic/AO

 

1  Snimak dokumenta (pisan rukom) u Arhivu NAV-N-T-313, r. 488, s. 171.

2  Siegfried.               

3  Heuss.                                         

4  Pfeifer.   

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument