ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SPORAZUM KOMANDANTA JUGOISTOKA SA KOMANDANTOM RAVANIČKE BRIGADE OD 14. DECEMBRA 1943. O SARADNJI SA NEMAČKIM TRUPAMA U BORBAMA PROTIV NOVJ 1

Sporazum                           

između vojnog komandanta Jugoistoka, koga zastupa kojnički kapetan First Vrede2, i četničkog komandanta pešadijskog kapetana II klase Mihajla Cačića, komandanta četničke Rava-ničke brigade.3

1.   U oblasti srezova Paraćin, Ćuprija i jednog dela sreza Despotovac (vidi kartu)4 obavezuje se kapetan Čačić, za sebe i svoje jedinice da će se uzdržavati od svih borbi i sabotaža protiv nemačke vojske, njenih saveznika i domaćih jedinica koje se sa ovima zajedno bore.

On se dalje obavezuje da će zaštititi rudnike uglja Sisevac, Senjski rudnik, Ravnu reku i Bare od svake sabotaže i da će vraćanjem rudarskih radnika, koji su pobegli u šumu, doprineti da se proizvodnja poveća.

Svi mostovi koji se nalaze u oblasti obuhvaćenoj sporazumom, železničke pruge, električne centrale, veštačke gradnje i drugi važni pogoni treba da imaju istu zaštitu.

2.   Na drugoj strani obavezuje se nemačka vojska — za sebe, svoje saveznike i domaće jedinice — da će se u pomenu-tom rejonu za vreme trajanja ovog sporazuma isto tako uzdržavati od akcija protiv četničkih jedinica kapetana Čačića. Sporazumom su obuhvaćeni: s nemačke strane, jedinice nemačke vojske i policije, bugarska vojska, Srpski dobrovoljački korpus, Srpska državna straža, Ruski zaštitni korpus, srpske vlasti i svi vojnoprivredni pogoni koji se nalaze u pomenutoj oblasti, a sa četničke strane — sve jedinice kapetana Čačića koje se nalaze u pomenutoj oblasti.

U pomenutoj oblasti, za vreme trajanja sporazuma neće se preduzimati hapšenje i akcije protiv pripadnika pokreta Draže Mihailovića ukoliko oni pripadaju nadležnosti komandovanja kapetana Čačića, sem u slučaju da su takve mere potrebne zbog kažnjivih postopaka pojedinih pripadnika.

U pomenutoj oblasti za vreme trajanja važnosti sporazuma neće se preduzimati streljanja talaca samo zbog toga što oni pripadaju pokretu Draže Mihailovića.

3.   Zaključeno primirje treba da bude preduslov za zajedničku borbu protiv komunističkog neprijatelja.

4.   Kapetan Čačić potvrđuje da se u oblasti obuhvaćenoj sporazumom unutar njemu potčinjenih jedinica ne nalaze pripadnici sila koje su u ratu sa Nemačkom niti kao oficiri za vezu, niti u nekom drugom svojstvu.

5.   Označena oblast se prepušta četničkim jedinicama kapetana Čačića za samostalno vođenje borbe protiv komunista. Ovim se, međutim, neće zadirati u prava slobode kretanja nemačkih jedinica itd. u oblasti obuhvaćenoj sporazumom.

6.   Za vreme trajanja ovog sporazuma nemačka vojska neće vršiti posebnu zaštitu rudnika koji se nalaze u oblasti obuhvaćenoj sporazumom.

7.   Radi saradnje kao organ za vezu kod kapetana Cačića određuje se feldvebel Štajber5 iz nemačke vojne žandarmerije.

8. Ovaj sporazum stupa na snagu 48 časova posle potpisivanja i važi do 15. I 1944. U slučaju lojalnog pridržavanja sporazuma od strane četničkih jedinica kapetana Cačića u izgled će se staviti i produžavanje ovog sporazuma radi borbe protiv komunista.

9. Obostrano će se pomagati propagandna borba protiv komunista. 10. Zaključenje ovog sporazuma treba čuvati u tajnosti.

Beograd, 14. decembar 1943.

Po nalogu vojnog komandanta

Jugoistoka:

Pot[pis] First fon Vrede

(Potpis)                                                            (Potpis)

Za tačnost prepisa

First Vrede Konjički kapetan

 

1 Overeni prepis originala (pisanog na mašini) u Arhivu VII, Na, k. 2, reg. br. 3/1.

2  Furst Wrede.

3  Brigada je pripadala Ivankovačkom korpusu.                     

4 Karta nije nađena.

5 Schreiber.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument