ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA DRUGE OKLOPNE ARMIJE OD 7. DECEMBRA 1943. KOMANDANTU JUGOISTOKA O MOLBI VOJISLAVA LUKAČEVIĆA DA MU SE OMOGUĆI SASTANAK SA PAVLOM ĐURIŠIĆEM RADI DOGOVORA O PROŠIRENJU SARADNJE ČETNIKA SA NEMCIMA1

Telegram2

7. 12. 43.

Vojnom komandantu Jugoistoka na znanje: 1. brdskoj diviziji

Major Lukačević moli da mu se da mogućnost da se ponovo sastane sa majorom Đurišićem u Prijepolju ili Pljevljima. Razlog: Razgovor o saradnji između Nemaca i ostalih četničkih komandanata.

Nije poznato gde se zadržava Đurišić.3 Molimo za obave-štenje da li je i kada moguć i poželjan sastanak sa Lukačevi-ćem. Ovde nema šta tome da se prigovori.

           K-da 2. oklopne armije, Ic/AO

7. 12. 43.

 

1  Snimak originala (pisanog rukom) u Arhivu VII, NAV-T-313, r. 488, s. 257.

2  Preko teksta telegrama napisano je rukom zabeleška »odobreno usmeno upoznati«.

3  U telegramu »Specijalne komande I c« od 1. januara 1944. komandi 2. oklopne armije piše:

»Juče 31. 12. 43, u veče stigli u Pljevlja Đurišić i Lukačević sa 70 pratilaca« (Arhiv VII, NAV-T-313, r. 488, s. 481.).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument