ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SPORAZUM OD 27. NOVEMBRA 1943. IZMEĐU PUKOVNIKA JEVREMA SIMIĆA I KAPETANA NIKOLE KALABIĆA SA NEMAČKIM PREDSTAVNIKOM O SARADNJI U BORBAMA PROTIV NOVJ1

P r e pi s

Telegram komandantu Jugoistoka (Komandi Grupe armija »F«) Ob. odel. broj 2364/43 str. pov. od 1. 12. 43.

Izvod iz sporazuma između četničkih vođa kapetana Nikole Kalabića i pukovnika Jevrema Sirnica (inspektor četnika Draže Mihailovića) od 27. 11. 1943.:

1.   Primirje u srezovima Umka, Vračar, Grocka, podunavskom, kosmajskom, mladenovačkom, oplenačkom, aranđelovač-kom, lepeničkom, kragujevačkom, gružanskom, kačerskom, kolubarskom. Četnici se obavezuju da ne vrše sudsku vlast samovoljno prema Nemcima i pripadnicima nemačke narodne grupe. U ugovor su uključeni nemački Vermaht i

policija, bugarske oružane snage, Srpski dobrovoljački korpus, Srpska državna straža, Ruski zaštitni korpus, srpske vlasti i privredna preduzeća, a na četničkoj strani — četničke jedinice kapetana Kalabića i pukovnika Sirnica.

2.   Primirje treba da stvori podlogu — pretpostavku za zajedničku borbu protiv komunista.

3.   Potvrda Kalabića i Simića da se u potčinjenim jedinicama ne nalaze pripadnici sila koje su sa nemačkom u ratu. Obaveza Kalabića i Simića da spreče i prekinu obaveštajne puteve koji bi mogli da daju obaveštenja neprijateljima ve-likonemačkog Vermahta o nemačkim vojnim pokretima.

4.   Uključivanje četničkih jedinica u nemačko borbeno vođstvo prilikom većih zajedničkih borbenih dejstava. Borbene zadatke četničkim jedinicama za ovo vreme određuje nemačko vođstvo.

5.   Izmena štabova za vezu.

6.   Liferovanje nemačke municije za izvođenje zajedničkih borbenih zadataka prema vojničkim potrebama.

7.   Ugovor je oročen do 31. 12. 43. Produženje je stavljeno u izgled ako četnici budu isti lojalno sprovodili.2

8.   Ugovor se ima držati u tajnosti.

 

1  Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T--77, r. 882, s. 5630907-8.                                                   

2  Vidi u ovom prilogu dok. br. 9. 

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument