ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBJAŠNJENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 21. NOVEMBRA 1943. O CILJU I NAČINU SKLAPANJA SPORAZUMA SA ČETNIČKIM KOMANDANTIMA1

Strogo poverljivo                                                         .

Ic/AO, br. 2171/43.str. pov. II prilog

Prepis                              8 primeraka

                                       2. primerak

H. Qu., 21. 11. 1943.

KOMANDANT JUGOISTOKA

(K-da Gr. A. »F«) Ic/AO, br. 2171/43. str. pov.

1.   Kao rezultat pregovora koje duže vremena vode, u najužoj saradnji, specijalni opunomoćenik Ministarstva spoljnih poslova2 i komandant Jugoistoka sa vođama četničkih odreda, sklopljen je sporazum koji predviđa oružano primirje ograničeno na određeni prostor i povremeno zajedničko vođenje borbe protiv komunizma.

2.   Preduslov za ovaj sporazum bio je, a ostaće i u slučaju sklapanja novih sporazuma, da četnički odredi:

a)   prekinu sa borbenim i sabotažnim dejstvima protiv ne-mačkog Vermahta, njegovih saveznika koji se sa njim zajednički bore na svom zemljištu i Muslimana;

b)   prilikom učestvovanja u zajedničkim borbama protiv komunista, budu potčinjeni nemačkom komandovanju;

c)   prekinu sve veze sa silama koje se nalaze u ratu sa Nemačkom i da izruče štabove za vezu tih sila3 koji se nalaze kod njih,

d)   učestvuju u zajedničkoj propagandi protiv komunizma.

3.   Sve oficire obavestiti o sledećem:

a)   Dosadanja zabrana za saradnju sa četničkim odredima i pojedinačnim bandama zasnivala se na čvrstoj orijentaciji najvišeg četničkog vođe Draže Mihailovića da bezuslovno vodi borbu protiv Nemačke i njenih saveznika, čega se on do sada nije odrekao.

b)   Izjava pojedinih četničkih vođa da žele voditi borbu protiv komunizma zajedno sa nemačkim Vermahtom, dobila je novu dimenziju posmatrana u svetlu opšte procene neprijatelja i njegovih pozicija na prostoru Jugoistoka i spoznaje da pokret komunističkih bandi, koji dokazano prima idejnu i materijalnu pomoć od SSSR, predstavlja glavnu opasnost. Zbog toga se moralo pristupiti preispitivanju četničkih ponuda.

c)   Odnedavno lojalna orijentacija pojedinih četničkih odreda ne srne se uopštiti, jer još i danas četničke bande izvode prepade i sabotaže.

d)   Jedinicama se i nadalje zabranjuje da stupaju u pregovore sa četničkim odredima. Pojave samovolje mogu samo da smetaju vezama koje su uspostavljene od strane najviših vojnih političkih ustanova i da time izazovu velike štete za opšte komandovanje na prostoru Jugoistoka.

e)   Lokalne četničke vođe, koje se nude da učestvuju u zajedničkoj borbi, treba upućivati na najbliže ustanove Abvera4 ili Službe bezbednosti.

f)   Propagandu protiv četničkog pokreta treba obustaviti, njeno ponovno oživljavanje zavisiće od razvoja novostvorene situacije.

pot. baron fon Vajks

general-feldmaršal Dostavljeno:

5

F. d. R. d. A.6

7

generalštabni potpukovnik

Dostavljeno

 

1  Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T-77, r. 833, s. 563-1870-1.

2  Odnosi se na Hermana Nojbahera (Hermann Neubacher).

3  Odnosi se na britanske vojne misije kod četnika.

4 Obaveštajna i kontraobaveštajna služba (Abwer).         

5, 7 i 8 Izostavljene komande, ustanove i ličnosti kojima je sve upućeno ovo objašnjenje.                                     

6 Za tačnost prepisa (Fur die Richtigkeit).   


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument