ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SPORAZUM IZMEĐU KOMANDANTA JUGOISTOKA I MAJORA VOJISLAVA LUKAČEVIĆA OD 19. NOVEMBRA 1943. O SARADNJI ČETNIKA SA NEMAČKIM TRUPAMA U BORBAMA PROTIV NARODNOOSLOBODILACKE VOJSKE JUGOSLAVIJE1

Poverljivo Prepis

Izvod iz sporazuma između vojnog zapovednika za Jugoistok2 i četničkog štaba 148,3 vođa major Lukačević, od 19. 11. 43.

1)  Primirje na području Bajina Bašta — Drina — Tara —  Bijelo Polje — Rožaj — Kos. Mitrovica4 — Ibar — Kraljevo—Čačak — Užice.

U sporazum su uključeni nemački Vermaht i policija, bugarska vojska, SDK, SDS, RZK,5 srpske vlasti i privredna preduzeća, a sa četničke strane odredi majora Lukačevića na pomenutom području.

2)  Primirje treba da bude pretpostavka za zajedničku borbu protiv komunista.

3)   Zajednička propagandna borba protiv komunista.

4)  Obaveza Lukačevića da nijedan pripadnik njemu potčinjenih jedinica neće delovati na strani sila koje su u ratu sa Nemačkom.

5)   Prepuštanje područja borbenih dejstava četničkim odredima radi samostalnog vođenja borbe, koju vodi i nemački Vermaht.

6)  Uključivanje četničkih odreda prilikom većih zajedničkih operacija pod nemačko zapovedništvo. U tom periodu nemačko vodstvo izdaje borbene naloge četničkim odredima.

7)  Obaveza majora Lukačevića da ne preduzima ništa protiv Muslimana, uz obavezu sa nemačke strane da sprečava muslimanske postupke protiv srpskog stanovništva i Lukačevićevih ravnanja. U slučaju sukoba uslediće zajednička istraga i poravnanje.

8)  Razmena štabova za vezu.

9)   Isporuke nemačke municije radi sprovođenja zajedničkih borbenih zadataka u skladu sa vojnim potrebama. Podaci o snazi, rasporedu i naoružanju četničkih odreda.

10)  Sporazum se mora držati u tajnosti.

Viša komanda Jugoistoka (Okdo, H. Gr. F.)6 i c G/ AG 2107/43 str. pov. od 20. 11. 43.         

O. U.7 22. 11. 43.

 

1  Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T--77, r. 822, s. 630919.

2  Maksimilijan Vajks (Weichs Maximilian).

3  Odnosi se na Štab limsko-sandžačkih četničkih odreda.

4  Sada: Titova Mitrovica.

5  Srpski dobrovoljački korpus, Srpska državna straža, Ruski zaštitni korpus.

6  Grupa armija, "F" (Heeresgruppe).

7  Mesto smeštaja (Ortsunterkunft).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument