ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG III - DOKUMENTI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA 1943.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO AMERIČKOG KAPETANA VALTERA MENSFILDA OD 25. DECEMBRA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O ODLASKU PUKOVNIKA SAJCA IZ ZEMLJE I POTREBI DA ČETNICI POVEDU BORBU PROTIV OKUPATORA1

General Draža Mihailović.

ministar rata, Jugoslovenske kraljevske vlade.

25. decembar 1943.

Moj dragi ministre,

Pišem ovo pismo da bih objasnio zašto je pukovnik Sajc2 krenuo sa grupom kapetana Vejda prema obali.

Pukovniku Sajcu se učinilo da je dugo čekao na vas da obezbedite kanal. Kada je saznao da se partizani nalaze na obalskom području, pomislio je da će, ukoliko bude još čekao, biti isuviše kasno da vam pomogne. Predstavnici partizana su već u Kairu. Naša vlada, preko ministra Kordela Hala3, saopštila je da se složila sa davanjem veće pomoći partizanima, jer se oni sada više bore protiv Nemaca nego vi. Pukovnik Sajc je zato mislio da treba odmah da predoči našoj vladi, šta je video, iako on sada nije bio potpuno obavešten i još nije morao ni da prolazi kroz kanal koji su obezbedilj partizani. Partizani su garantovali sigurnu pratnju kapetanu Vejdu i njegovoj grupi do Italije. Obaveštenje koje pukovnik Sajc sada ima kod sebe biće obezbeđeno i neće ga videti partizani. Međutim, kao meru predostrožnosti, pukovnik Sajc je uništio sva imena koja bi mogla biti izložena opasnosti ukoliko bi pali u neprijateljske ruke. On se nada da će uskoro biti u Italiji.

Pukovnik Sajc je naredio da pribavim ostatak potrebnih podataka i odmah se uputim najbržim raspoloživim sredstvom. Takođe traži da kapetan Todorović4 ide kao oficir za vezu. Stoga ja od vas tražim da nam ostatak tih obaveštenja pošaljete po brzom kuriru i odmah obezbedite kanal, čak iako je to skopčano s rizikom. Ukoliko ne možete odmah da ostvarite kanal, tražim dozvolu da odem sa kapetanom Morom,5 čak iako to znači da prođem kroz redove partizana koji su njemu dali iste garancije koje su pružili i kapetanu Vejdu. On bi štitio to obaveštenje našim životima.

Znam da može da vam se ne svidi odluka pukovnika Sajca, samo se mi moramo brinuti za budućnost i ostaviti na stranu lična osećanja. Pukovnik Sajc je najiskreniji u svojoj želji da pomogne vama i srpskom narodu. Ukoliko vi imate poverenja u nas, ja vas molim da postupite po napred predloženom planu i obezbedite kanal odmah ili mi dozvolite da odem s kapetanom Morom. Ukoliko vi ne želite da mi nastavimo sa našim izveštajima, onda vas molim da mi dozvolite da vas napustim sa kapetanom Morom, jer ja ne vidim kako vam mogu biti od neke dalje koristi bez američke pomoći ovde.

Nadam se da verujete da kapetan Todorović nije mogao da zaustavi pukovnika Sajca, jer mu je pukovnik Sajc naredio da ostane u Krljanima kada je on išao da se sastane s kapetanom Vejdom, iako je kapetan Todorović navaljivao da pođe s njim, Potsećam vas da je kapetan Todorović pošao kao oficir za vezu po naređenju pukovnika Sajca.

I poslednja stvar. Pukovnik Sajc je tražio od mene da vi garantujete da će se sva američka pomoć odmah upotre-biti za borbu protiv Nemaca.

On takođe smatra da bi njegova misija bila dosta ojačana ukoliko biste, dok on bude davao ta obaveštenja svom šefu, vi mogli oformiti jedan pokretni borbeni bataljon koji bi započeo akciju protiv Nemaca odmah, u različitim delo-vima Srbije i otpočeo s uništavanjem važnih ciljeva.

Želim da kažem da ja lično cenim sve što ste vi učinili za nas. Pukovnik Sajc je bio veoma impresioniran svim što je video prilikom svog puta [po Srbiji] radi osmatranja i stekao je povoljan utisak o vašim trupama i borbenoj snazi.

                   Iskreno vaš

                  Valter R. Mensfild

             kapetan mornaričke pešadije (SAD)

 

1  Original (pisan na engleskom jeziku, mastilom) u Arhivu VII, Ca, k. 20, reg. br. 9/6. Na poleđini dokumenta Draža Mihailović je dopisao olovkom: »Pismo puk. Sajca«.

2  Albert.

3  Cordell Hull, ministar inostranih poslova SAD. On je 9. decembra 1943. izjavio da vlada SAD priznaje kralja i izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije i da će vlada SAD pomagati i četnike i partizane.

4  Borislav Bora (Lo-La).

5 Džordž Mor.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument