ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE BRIGADIRA ARMSTRONGA OD 5. MAJA 1944 DRAŽI MIHAILOVIĆU O SARADNJI ČETNIKA I NEMACA U BORBI PROTIV NOVJ 1

Ministru Vojske, Mornarice                                   .

i Vazduhoplovstva i načelniku štaba Vrhovne Komande, Đeneralu g. D. M. Mihailoviću.

5 maja 1944 g.

Gospodine Ministre,

Dobio sam izveštaj da radi potpukovnik g. Keserović2 sa otprilike 2000 vojnika, zajedno sa Nemcima, imajući za cilj napad na Partizane kod Ibra.3

Ja sam obavešten da je jedan moj oficir sa svojim telegrafistom i nekoliko američkih aviatičara, na teritoriji potpukovnika g. Keserovića i da su telegrafist i aviatičari baš u njegovom štabu. Ja sam zbog toga duboko zbunjen da dobijem ovaj izveštaj. Ja Vas molim, što pre, da me uverite da su imenovani ljudi u sigurnosti i da neće oni pasti Nemcima u ruke.

Ja sam dalje obavešten da je jedan bolestan oficir, sa još dva oficira koji ga leče, u Crnoj Savi.4 Ja bih hteo da budem uveren i za njihovu sigurnost.

Ja sam stalno tražio od potpukovnika g. Lalatovića5 izveštaj o mestu gde se nalaze ti Poljaci6 koji su bili na teritoriji majora g. Cvetića, a uvek dobijem odgovor »ja ne znam«. Sada sam dobio pitanje od Kaira o ovim Poljacima i sam bio morao odgovarati da potpuno sam nesposoban da izvestim gde su.

Pošto je sada preko mesec dana od kad je bilo upućeno naređenje majoru g. Cvetiću da šalje Poljake kod moga štaba, ja bih bio zahvalan ako biste izdali naređenje da oni dođu.

Primite moje pozdrave

Štab engleske misije.

C. D. Armstrong

Brigadir

 

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, k. 20, reg. br. 20/5 (VK-Y-840).

2  Dragutin, komandant Rasinskog korpusa.

3  O stavu Draže Mihailovića prema Nemcima vidi dok. br. 105, dep. br. 707 i 708.

4 Naziv nejasan. Radi se o nekom mestu na pl. Kopaoniku.

5  Mirko.

6  Reč je o jednoj grupi (oko 40) poljskih državljana koji su, kao nemački zarobljenici, radili u basenu borskog rudnika, a odatle prebe-gli u četničke jedinice na Homolju.

Poljska vlada u Londonu je, sporazumno sa britanskom vladom, nastojala da od tih Poljaka formira vojnu jedinicu u sastavu četničkih jedinica. U tom cilju je u proleće 1943. predsednik poljske vlade general Sikorski, u dogovru sa britanskim vojnim vlastima, uputio na područje pl. Homolje kapetana Nesa (Naš), koji je bio i član britanske vojne misije kod četničkih štabova za to područje. Krajem avgusta 1943, sporazumom između četničkih komandanata u istočnoj Srbiji i predstavnika britanskih vojnih misija, dogovoreno je da se formira oružana jedinica koju bi oružjem i opremom snabdela britanska komanda iz Kaira. Mihailović je uslovljavao naoružavanje Poljaka, tražeći da Britanci, najpre, naoružaju sve četničke jedinice. Kapetan Naš je, pri napadu Nemaca na štab britanskih misija u s. Luke, decembra 1943. poginuo, a posle toga su Poljaci prebačeni na pl. Javor kod četnika Javorskog korpusa, sa kojim su učestvovali u borbama protiv jedinica NOVJ. Opširnije vidi Arhiv VII, Ča, k. 20, reg. br. 41/3, 12/4 46/4—20; k. 276, reg. br. 8/1, i 10/1).

Dobar deo poljskih građana evakuisan je američkim avionima 10. avgusta 1944. sa aerodroma kod Pranjana, kada su Amerikanci vršili evakuaciju svojih pilota koji su bili u četničkim rukama.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument