ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE BRIGADIRA ARMSTRONGA OD 8. APRILA 1944 DRAŽI MIHAILOVIĆU O PORUCI GENERALA PADŽETA DA ČETNIČKI KOMANDANTI SARAĐUJU SA NEMCIMA I OPASNOSTI DA ČLANOVI BRITANSKE MISIJE KOD ČETNIKA PADNU U RUKE NEMACA1

For General Milailovic from General Paget2.           8 April 1944

I am informed that my ANGELICA mission in area of your Commander CVETIC has been discovered by GERMAN patrol and is in imminent danger of capture. I am also awere of fact that CVETIC is now openly collaborating with GER-MANS. As I understand CVETIC is still under your command. I repeat my previous Warning that I hold you personally res-ponsible for the safety of this Mission and all other Allied Personnel accredited to you and your Commanders.

                                     . C. D. Armstrong

               Brigadier

Za Đenerala Mihailovića od Đenerala Padžeta.              8 April3

Bio sam izvešten da moja misija ANĐELIKA4 u reonu Komandanta Cvetića5 je bila nađena od strane jedne NEMAČ-KE patrole, i postoji velika opasnost da bude zarobljena. Ta-kođe znam da CVETIĆ sada otvoreno radi zajedno sa NEM-CIMA6. Pošto razumem da [je] još Cvetić pod Vašom Komandom, ponovo opominjem da Vi ćete lično odgovarati za sigurnost ove misije i sveg drugog savezničkog ljudstva7 kod Vas i Vaših podčinjeni8.

C. D. Armstrong

Brigadier

 

1  Original (pisan na engleskom i srpskohrvatskom jeziku, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 20, reg. br. 7/5 (VK-Y-801). Prevod je verovatao učinio sam Armstrong.

2  Padžet (Paget) je bio vrhovni komandant Srednjeg istoka.

3  Datum je napisan mastilom, ćirilicom.

4  šifru za britansku vojnu misiju na prostoru pl. Golija i Javor.

5  Radomir, a reč »Cvetića« je u originalu podvučena crvenom olovkom.

6  U izveštaju komandanta 2. kosovskog korpusa od 8. aprila 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničkih organizacija na Kosovu, pored ostalog, piše: »Pojedini korpusi učestvuju u zajednici sa okupatorom i sa satelitima u borbi protiv partizana. Po onome gde je pretežnija opasnost od partizana kao što je bio slučaj u Ibru, gde su se našli, na jednoj liniji jednovremeno Ljotićevci, Nedićevci, Arnautska Šuc policija (albanska policija — prim. red.), Bugari, Nemci i Javorski korpus (major Cvetić). To ima psiholoških reperkusija na narod. Treba, po mom mišljenju, raditi da se Nemci, Ljotićevci, Arnauti i drugi nađu u prvim linijama, a ne naši redovi... Cvetićevi vojnici slobodno še-taju po Raškoj i Ibarskom dolinom, a okupator to gleda«.

U istom izveštaju za članove britanskih vojnih misija kaže se: »Po vašem naređenju uputio sam Engleze i Amerikance (prinudno spuštene avijatičare na pl. Kopaonik — prim. red.), vratio ih je major Cvetić zbog nesigurnosti puta. Ne znam šta da radim sa njima. Izjavili su želju vođi pratnje da žele da idu kod partizana, jer su saveznici-« (Arhiv VII, Ča, k. 101, reg. br. 10/3). Na margini pisma o   Englezima i Amerikancima, Draža Mihailović je dopisao olovkom, ćirilicom: »Da se preko Kesera (Dragutin Keserović — prim. red.) pošalju nama«.

7 Kolaboraciju četnika sa okupatorima Britanci su sve više koristili kao sredstvo pritiska na Mihailovića, stavljajući mu to otvoreno do znanja. Tražili su da on izvrši po neku sabotažu na saobraćajnica-ma u Srbiji, čime bi dobio status borca protiv sila osovine. To ie naročito došlo do izražaja u proleće 1944, kada se britanske misije definitivno povlače iz četničkih štabova. To povlačenje išlo je, uglavnom preko 2. kosovskog korpusa na Kopaoniku, zatim preko r. Ibra u Sandžak, na slobodnu teritoriju. Mihailovićevi oficiri, po njegovom naređenju nastojali su da ih u tome onemoguće, preteći im čak da će ih predati Nemcima. U vezi s tim, britanski generali Padžet i Armstrong bili su prinuđeni da intervenišu kod Mihailovića, tražeći da se zaštite njihovi oficiri i vojnici i da se spreči da padnu u ruke Nemaca.         

U pismu generala Armstronga od 7. marta Draži Mihailoviću o tome se pored ostalog, kaže: »Skoro sam dobio izveštaj od jednog od mojih oficira da komandir njegove pratnje nije hteo da ga prebaci preko Ibra i pretio je da će razoružati moga oficira i njegovu grupu, i otvoreno je kazao da bi više voleo da Nemci uhvate moga oficira i vojnike nego da uhvate partizane.

Pošto ovakav gest preti bezbednosti mojih oficira i vojnika i nekoliko Amerikanskih avijatičara, molim vas da izdate naređenje za njihov siguran put do moga štaba« (Arhiv VII, Ča, k. 20, reg. br. 3/5).

Slične priinedbe Armstrong je Mihailoviću pravio i kasnije, tražeći zaštitu britanskog osoblja Vidi dok. br. 12.

8 Na poleđini dokumenta Draža je dopisao olovkom, ćirilicom: »Odgovoriti i narediti potrebno. Potom vratiti za arhivu«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument