ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREDLOG BRITANSKOG AMBASADORA PRI JUGOSLOVENSKOJ IZBEGLIČKOJ VLADI OD 26. DECEMBRA 1943. MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA VELIKE BRITANIJE DA ODBIJE MIHAILOVIĆEV ZAHTEV O POSREDOVANJU U PREGOVORIMA ČETNIČKIH I PARTIZANSKIH PREDSTAVNIKA1

(ŠIFROVANO)                                     DIPLOMATIJA (POVERLJIVO)

AMBASADOR NJEGOVOG VELIČANSTVA PRI JUGOSLOVENSKOJ VLADI U KAIRU — MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA

G-din Stivenson Poslato: 8,55 č. GMT 27. decembar 1943. Br. 224 Ponovljeno: 10,50 č. BST 27. decembar 1943. 26. decembar 1943.

Ponovljeno Moskvi. Hitno

Povodom mog prethodnog telegrama.

Kao što sam već ranije izvestio, izvesno je da Mihailovic oseća da mi nameravamo da prekinemo sa pružanjem pomoći.

2.     Jasno je da ovaj njegov gest samo znači nameru da nas navede na odlaganje donošenja odluke i da tu nema nikakvih drugih motiva. Uslov da vlada Njegovog veličanstva mora da jamči za sporazum sam po sebi dokazuje pomanjkanje ozbiljnog stava u ovim predlozima.

3.     Mihailovic se svojski potrudio da svojim akcijama jasno da do znanja da Tita i partizane smatra nezvaničnim i ličnim neprijateljima (ovo je i sam naglašavao u mnogobrojnim telegramima koje je preko naših kanala slao svojoj vladi). On u svemu tome ima podršku jugoslovenske vlade u Kairu.

4.     Stoga sam siguran da Mihailovic nema istinsku nameru da vodi bilo kakve pregovore. S druge strane, Tito Mihailo-vića smatra ratnim zločincem sa kojim on neće ni pod kojim uslovima da vodi bilo kakve pregovore.

5.     Međutim, ja sam zatražio da se brigadir Armstrong oba-vesti da sam dostavio Mihailovićev predlog, u skladu sa memorandumom koji su izmenjale vlade Njegovog veličanstva i sovjetska vlada (vidite vaše telegrame Br. 123 i Br. 136) a koji se odnosi na njihovu zajedničku želju da se nađu osnove za saradnju ova dva pokreta u Jugoslaviji.

6.     Ja lično smatram da vlada Njegovog veličanstva ne bi trebalo da pristane na predlog da sama rešava ovaj problem. Predlažem da se obave konsultacije sa sovjetskom vladom i, ukoliko su oni spremni da zajednički razgovaramo sa Titom, tek tada da razmatramo ovaj problem. Ali, čak i zajednički pristup problemu teško da bi pokolebao Tita, koji je spreman da u svoje redove primi kolone četnika, ali u isto vreme name-rava da strelja Mihailovića i neke njegove vođe čim mu dopadnu šaka.

1 Kseroks-kopija u Arhivu VII, PRO, FO, k. 9, 371/37620.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument