ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO BRIGADIRA ARMSTRONGA OD 17. DECEMBRA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O POTREBI DA ČETNICI IZVEDU AKCIJE SABOTAŽE U VEZI SA ZAHTEVOM KOMANDE BRITANSKIH TRUPA NA SREDNJEM ISTOKU1

Gospodine Ministre!

Da bih rekao da mi [ni]je bilo jako milo, kada je na mene pala čast da budem izabran da preduzmem komandu nad savezničkom misijom pri Vašem Štabu, omalovažavao bih svoje prave osećaje. Stigao sam pun nade i predvideo sam doba sretne saradnje i po dobrim i po zlim prilikama, kao i mnogo korisnih operacija protiv omrznutog okupatora.

Za vreme prvih nedelja moga boravka imao sam čast da sa Vama često konferišem.

Na tim konferencijama, dogovorili ste se da naredite mnoge napade na neprijatelja naročito protiv vitalnih železničkih pruga Vranje — Skoplje, Niš — Sofija, u dolini Ibra, u Kačaničkom tesnacu, i od Skoplja do grčke granice; takođe ste se dogovorili da se vrše napadi u homoljskom kraju i protiv saobraćaja na Dunavu.

Priznajem, da za vreme prošla dva meseca, bili smo jako razočarani u očekivanju pomoći iz vazduha.

Ovo nije posledica nestašice dobre volje od strane savezničke Vrhovne Komande na Srednjem Istoku niti je posledica nemarljivosti Kraljevskog Vazduhoplovstva, već je prosto posledica nepovoljnih meteoroloških prilika. Kažu mi, da je slučaj bio potpuno isti u odgovarajuće doba lanjske godine.

No, i pored toga u prethodnih šest meseci, dostavljeno je najmanje 20 transporata potpukovniku Keseroviću. 27 transporta Vašim komandantima u Homolju i, kao što znate, znatno više od 40 transporata potpukovniku Đuriću. Naravno i pored gore navedenih dostavljen je izvestan broj transporata Glavnom štabu2 i raznim drugim komandantima.

Zato ćete da shvatite, gospodine Ministre, da izvesni Vaši komandanti nisu ostali potpuno bez potpora i kao što ste sami meni reki potpukovnik Đurić već raspolaže dovoljnom količinom oružja, municije i eksploziva i oskudeva jedino u izvesnim naročitim stručnim oružjima.

Godina se brzo primiče svome kraju. Gledam oko sebe da [na]pravim pregled onoga što je postignuto protiv okupatora — neprijatelja, a pitam sebe da li smo došli do cilja — zadatka koji smo sami sebi postavili.

Da govorim bez okolišenja duboko sam razočaran. Vi ste mi sami rekli da ste telegrafskim putem obavestili komandanta u homoljskom kraju da jednom čine kraj konferencijama i da pristupaju akciji, i da ste naredili p.pukovniku Đuriću da Vam odmah javi razlog zašto ne može da izvrši operacije koje smo već odavno projektovali.

Naposletku, moj glavni komandant je sada molio, da se izvesne operacije vrše u cilju prekidanja vitalnih neprijateljskih komunikacija koje prolaze kroz teritoriju pod Vašom Vrhovnom Komandom3.

Ja bih Vas ozbiljno umolio, gospodine Ministre, da naredite da se dotične operacije odmah izvrše. Uveravam Vas da želim da Vam pomognem, ali obzirom na Vaše stalno odbijanje da me primite, osećam se nemoćnim da to učinim.

Izvolite primiti, gospodine Ministre, izraz o mome poštovanju.

Položaj                                                 

17-XII 1943.                                     

Armstrong, s.r. Gštabni brigadir Šef Brit. Voj. Misije pri Vrh. Kom. Jug. Voj. u Otadžbini

Armijskom đeneralu g. Draži M. Mihailoviću

Ministru Vojske, Mornarice i Vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije i Načelniku Štaba Vrh. Komande Jugoslovenske vojske u Otadžbini Slobodne Jugoslovenske Planine                           

 

1 Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 20, reg. br. 35/4.

2 Odnosi se na štab Draže Mihailovića. 3 Vidi u ovom prilogu dok. br. 5.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument