ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ IZVEŠTAJA BRITANSKIH OFICIRA U ČETNlČKIM ŠTABOVIMA U VREMENU OD 15. NOVEMBRA DO 9. DECEMBRA 1943. O SARADNJI ČETNIKA SA OKUPATORIMA I KVISLINZIMA1

STROGO POVERLJIVO

Kopija                                                              10. dec. 43.

Izvodi iz izveštaja britanskih oficira za vezu pri Mihailovi-ćevim snagama — 15. nov. do 10. dec. 43.

1. 15. nov.

Kapetan Vejd2, sa Mihailovićevim snagama u području severnog Kopaonika, izveštava da je nekoliko četnika iz od-reda Mihailovićevog komandanta Cvetića3 prebeglo partizanima blizu Raške. Za odmazdu, Cvetić pali njihove domove.

Kapetan More, pri Mihailovićevim snagama u području južnog Kopaonika, izveštava da su dva oficira i 60 ljudi iz Cvetićevog odreda dezertirali i pokušali da se pridruže partizanima u području Toplice. Cvetić ih je opkolio kod Raške, ubio njih 40 a 20 zarobio i mučio ih kako bi ih prisilio da odaju imena seljaka koji su im pomagali. Kapetan Vejd tvrdi da je Cvetić preko Nedićevih žandarma tražio od Nemaca da naoružaju po 30 civila u svakom selu za borbu protiv partizana.                                                                                          '

2.        18. nov.                                               . ,

Potpukovnik Koup,4 pri Mihailovićevim snagama u području Prištine, izveštava da ga je major Đurić,5 viši četnički komandant, obavestio o saradnji četnika sa Nedićevom vladom u akciji protiv partizana.

Potpukovnik Koup kaže da ovu informaciju potvrđuje i izvestaj jednog Nedićevog oficira koji je nedavno bio u Đurićevom štabu. U izveštaju se navodi da je vest o ovoj saradnji između Nedića i Mihailovića bila objavljena Nedićevim trupama u Nišu.

Potpukovnik Koup kaže da Srbi u Đurićevom štabu izražavaju sledeće mišljenje:

(a)  da većina oficira i ljudi pod Đurićevom komandom neće tolerisati ovu saradnju i neće se boriti protiv partizana u savezu sa Nedićem;

(b)  da i pored glasina o neslaganju Mihailovića i Nedića, koje kolaju među trupama i stanovništvom, prijem Mihailovi-ćeve naredbe nije objavljen;

(c)  da Đurić, uprkos suprotnim Mihailovićevim narede- njima, već kontaktirao lokalne partizane.

3.        19. nov.

Kapetan More, pri Mihailovićevim snagama na južnom Kopaoniku, izveštava da veruje da je većina četničkih vođa protiv partizana samo zbog naređenja i instrukcija gen. Mihailovića. Marković,6 četnički vođa u ovom kraju, obavestio je kapetana Morea da on za sada ne može da kontaktira sa partizanima radi razgovora o saradnji, pošto je primio pismo od gen. Mihailovića u kojem se preti smrću svakom četniku koji nije spreman da se bori protiv partizana.           

4.          22. nov.

Kapetan Vejd izveštava da ga je četnički vođa major Keserović7 obavestio da će se on boriti protiv partizana gde god ih sretne, jer mu je tako naredio gen. Mihailović. Kapetan Vejd izveštava da je sada, posle odbijanja Mihailovićevih snaga da napadnu rudnik Trepča ili most kod Đunisa, uveren da su partizani i civilno stanovništvo koje im pomaže glavni neprijatelji Mihailovićevim četnicima.

5.     1 dec.

Kapetan Vejd izveštava da u njegovom području kolaju glasine da će Nedićeve kvislinške trupe biti korišćene za čišćenje područja Jastrepca od partizana, i smatra da će u tom slučaju lokalne Mihailovićeve snage pomagati Nedićevim.

Kapetan Vejd kaže da je potpuno uveren da Mihailović neće odobriti akcije sabotaže u područjima sa srpskim stanovništvom sve do savezničke invazije na Balkan, a možda ni tada.

Kapetan Vejd smatra da se Mihailović neće zalagati za prekid sukoba sa partizanima. S obzirom na ovakvu situaciju, on pita da li je svrsishodno da i dalje šalje oružje Mihailovićevim snagama.

6.     2. dec.

Kapetan More, pri Mihailovićevim snagama u području južnog Kopaonika, izveštava da je nedavno sa jednim Nedićevim oficirom koji se hvalio mobilizacijom Nedićevih snaga i saradnjom Nedić-Mihailović u borbi protiv partizana.

Kapetan More tvrdi da je u štab četničkog vođe Markovića pre nedelju dana došao jedan Nedićev izaslanik. Ovaj izaslanik je obavestio da Nemci garantuju odeću, opremu i platu četnicima kao nagradu za protivpartizanske aktivnosti.

Kapetan More kaže da je Marković odbio ovu ponudu, ali smatra da je isto ponuđeno svim četničkim vođama i da je malo verovatno da u ovo nije umešan i Mihailović.

7.     6. dec.

Kapetan Hargrifs,8 pri Mihailovićevim snagama u području Homolja, izveštava da po njegovom mišljenju nema šan-si za bilo kakvu akciju protiv neprijatelja u ovom području, pošto je četnički i opšti moral slab.

On kaže da su »četnici svuda nepopularni kod seljaka i da između njih samih ima dosta trvenja. Seljaci su vrlo nesrećni pošto moraju da se povinuju Nemcima i u isto vreme da pomažu četnike, koji ne čine ništa da bi ih zaštitili od nemačkog pljačkanja«.

8. 9. dec.

Kapetan Hargrifs izveštava da je položaj njegove misije veoma ozbiljan i da njegova misija »ne dobij a nikakvu pomoć od četnika ili seljaka, već se potuca naokolo, kroz mećave i kišu, bez pratioca i nepoželjna gde god dođe«.

 

1  Kseroks-kopija u Arhivu VII. PRO, FO. k. 7, 371/44243.

2  Robert (Wade).

3  Radomir. Tada je bio komandant Javorskog četničkog korpusa.

4  Cope.

5  Radoslav.                                                               

6  Živadin Žika.

7  Dragutin.

8  Edgar (Hargreaves).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument