ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE BRIGADIRA ARMSTRONGA OD 9. DECEMBRA 1943. DRAŽI MIHAILOVIĆU O ZAHTEVU KOMANDE BRITANSKIH TRUPA NA SREDNJEM ISTOKU DA ČETNICI IZVRŠE DVE SABOTAŽE PROTIV NEMACA1

Gospodine Ministre!

Juče sam dobio od đenerala Vilsona2 jednu depešu. Po njegovom naređenju, dostavljam Vam srpski prevod depeše u tekstu ovoga pisma, a engleski tekst depeše u prilogu.

Đeneral Vilson me je zamolio da Vas izvestim, da je ovo njegova neposredna molba upućena Vama lično.

Depeša glasi:

»1. Sloboda kojom se Nemci služe železničkim prugama od Grčke do Beograda za prevoz i izdržavanje trupa nepodnošljiva je. Ozbiljan prekid imao bi važne i dalekosežne rezultate.

»2. Zato se umoljavate da, sa što manje zastoja, izvršite dva jednovremena, ponavljam jednovremena, napada radi uništenja: — A.) železničkog mosta preko reke Morave, na pruzi Stalać—Niš, kod Cerova, 8 km jugoistočno od Stalaća. B.) železničkog mosta na pruzi Kraljevo—Mitrovica a preko reke Ibar, na mestu gde se put za Jošaničku Banju odvaja, 14 km severno od Raške i 7 km južno od Ušća.

*3. Pošto je bitno da se obadve pruge prekidaju jednovreme-no, treba takođe da organizujete po jedan sporedan napad na svaku prugu, na tačkama koje zato smatrate podesnim, tako da će se prekid ipak postići čak i u slučaju da bi jedan ili pak obadva glavna napada doživela ne-uspeh. Ukoliko bude moguće sporedni napadi trebaju biti jednovremeni sa glavnim a u svakom slučaju moraju ih neposredno slediti.

»4. Dalje operacije koje budete izvršili, treba da imaju za cilj sprečavanje opravaka i održavanje obeju pruga u stalnom saobraćajnom prekidu.

»5. U toku poslednjih meseca poslali smo Vam dovoljno materijala i eksploziva za izvršenje ovih zadataka.

»6. Molim za izvršenje do 29-og decembra 1943 g.

7. Nj. V. kralj Petar i jugoslovenska vlada obavešteni su da sam Vas molio da izvršite važne operacije«.

Kraj depeša.

Sa moje pak strane, gospodine Ministre, dozvolite da Vam pružim svu saradnju i svu pomoć što leži u mojoj volji.

Zato ću Vam biti zahvalan ako budete mi javili kako i na koji način mogu sa svojim štabom da pomognem Vama i Vašim silama. Izvolite, primiti gospodine Ministre, izraz o mome poštovanju.

Položaj                                       

9-og decembra 1943. g.                 

Armijskom đeneralu gospodinu                    

Draži M. Mihailoviću Ministru Vojske, Mornarice i Vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije i Načelniku Štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini     

 Armstrong Generalštabni brigadir Sef Britanske Vojne Misije pri Vrhovnoj Komandi Jugoslovenske vojske u otadžbini    

 

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 20, reg. br. 26/4.

2  Henri (Wilson, sir Henry Maitland).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument