ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DOPIS MAJORA VOJISLAVA LUKAČEVIČA OD 1. NOVEMBRA 1943. KOMANDANTU BUGARSKIH OKUPACIONIH TRUPA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA U BORBAMA PROTIV NOVJ KOD ČAJETINE1

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Gorski štab br. 148 1 Novembra 1943 godine. POLOŽAJ

KOMANDANTU BUGARSKIH KOLONA

P O LO Ž A J

Obavešten sam da je Vaša kolona krenula pravcem Užice, Čajetina, Borova Glava i dalje napred u cilju borbe sa komunistima.2

Kao komandant jedinica Jugoslovenske vojske u otadžbini koje sada operišu protivu komunista u Sandžaku3 stavljam Vam do znanja da će Vaša kolona biti napadnuta od mojih jedinica ako Vaše trupe budu vršile po mirnim selima paljevine i pljačke.

Ako je pak Vaša kolona pošla sa isključivim zadatkom da se bori protiv komunista a u toku svoga boravka na zoni kojom komandujem bude se ponašala prijateljski prema Srpskom stanovništvu može vršiti svoj zadatak i neće biti uzne-miravana od mojih trupa.

Očekujem od Vas i Vaših vojnika kao od Slovenske braće da svojim postupcima nećete otežavati i onako preteško stanje u kome se Srpski narod nalazi boreći se za svoj opstanak i slobodu a da će te svojim vojničkim i bratskim držanjem utrti put ka boljem razumevanju u budućoj bratskoj saradnji naših naroda.

po donosiocu očekujem Vaš odgovor i eventualne predloge.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI!

 KOMANDANT, MAJOR Voj. S. Lukačević

M.P.

Odgovor možete dati i na Bugarskom jeziku. 4

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 149, reg. br. 16/4 (CG-X-504).

2  Kod Palisada je, 3/4. novembra, 4. krajiška NOU brigada napala bugarske okupacione jedinice i nanela im gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih (tom I, knj. 5, dok. br. 126).                           .

3  Vidi dok. br. 17. i 35.   

4 Rečenica je dopisana mastilom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument