ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ BRITANSKOG AMBASADORA PRI JUGOSLOVENSKOJ IZBEGLIČKOJ VLADI OD 3. DECEMBRA 1943. MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA VELIKE BRITANIJE O USLOVIMA PREKIDA ODNOSA SA DRAŽOM MIHAILOVIĆEM1

(ŠlFROVANO)         

DIPLOMATIJA (POVERLJIVO)

AMBASADOR NJEGOVOG VELIČANSTVA PRI JUGOSLOVENSKOJ VLADI U KAIRU —MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA

G-din Stivenson               Poslato: 20,26 č., 3. decembra 1943.

Br. 143                 Ponovljeno: 23,35 č., 3. decembra 1943.

3. decembar, 1943.

Važno

Povodom mog telegrama Br. 1392.

Juče je Komitet za specijalne operacije razmatrao pitanje daljnje politike prema Mihailoviću.

2.     Komitet je prihvatio moja gledišta u vezi sa posebnim političkim značajem i mogućim reperkusijama koje bi nastale raskidom odnosa sa Mihailovićem, ali je isto tako bio spreman da donese odluku o raskidu. Posle razmatranja mog predloga da se odluka odloži dok potpukovnik Bejli ne bude evakuisan i dok ne obavimo konsultacije sa njim, Komitet je doneo zaključak:

(a)  Da će Bejlijev dolazak iziskivati dosta vremena, čak iako sve bude kako treba.

(b)  Da je malo verovatno da će on dodati nešto značajno što mi ne znamo o situaciji u Srbiji, o čemu smo mi u posled-nje vreme dobij ali toliko mnogo telegrafskih izveštaja.

3.     Pošto mnogi dokazi o saradnji Mihailovića sa neprijateljem ne mogu da se objave, Komitet se složio sa strategijom da bi se odnosi sa Mihailovićem mogli zaoštriti tako što bi se od njega tražilo da određenog datuma izvede specifičnu operaciju koja je u domenu njegovih snaga3. Zahtevana operacija bi trebalo da bude takva da se sa sigurnošću može očekivati da Mihailović neće uspeti da je izvede. Posle razmatranja mogućnosti gde je očigledan izgled za neuspeh, Komitet je doneo konačnu odluku. Ja sam se složio sa predlogom da se pošalje takav zahtev Jugoslovenskoj vladi da odmah pošalje direktnu poruku Mihailoviću.

4.     Takođe je odlučeno da se podnese izveštaj Komitetu za odbranu na Srednjem istoku, u kojem bi stajalo:

(a)  vojni razlog za prekid odnosa;

(b)  politički razlozi za i protiv prekida odnosa;

(c)  preporuka da se konsultuje vlada SAD i da se naša politika usaglasi sa njihovom, i

(d)  plan akcije koja će se preduzeti u slučaju da se donese odluka o prekidu odnosa.

 

1  Kseroks-kopija u Arhivu VII, PRO, FO, k. 9, 371/37617.

2    Vidi u ovom prilogu dok. br. 1.

3 Vidi u ovom prilogu dok. br. 5.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument