ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREDLOG BRITANSKOG AMBASADORA PRI JUGOSLOVENSKOJ IZBEGLIČKOJ VLADI OD 2. DECEMBRA 1943. MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA VELIKE BRITANIJE PO PITANJU PREKIDA ODNOSA SA DRAŽOM MIHAILOVIĆEM 1

(Ovaj telegram je posebno poverljiv i zato mora ostati kod naslovljenog primaoca) (ŠIFROVANO)

DIPLOMATIJA (POVERLJIVO)

AMBASADOR NJEGOVOG VELIČANSTVA PRI JUGOSLOVENSKOJ VLADI U KAIRU — MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA

G-din Stivenson2           POSLATO: 15,00 č. 2. decembar 1943.

Br. 139           PONOVLJENO: 20,55 č., 2. decembar 1943.

1. decembar, 1943.

Povodom vašeg telegrama Br. 943.

Puno hvala na telegramu. Slažem se da skorašnji događaji iziskuju da i ja priložim svoj izveštaj. U međuvremenu, S.O.E.4 je dala predlog Komitetu za specijalne operacije da se odmah prekinu odnosi sa Mihailovićem. Ja sam dao jedan suprotan predlog, naglašavajući političku stranu jedne akcije, i urgirao sam da se ne donose nikakve odluke sve dok potpukovnik Bejli ne dođe ovde da nam referiše o obimu i jačini četničkog pokreta, što bismo posle uporedili sa podacima koje imamo o partizanskom pokretu5. Kopije ovih izveštaj a ćemo poslati avionom. Moj kontra-predlog sam razmatrao i sa gospodinom Hovardom,6 koji se složio sa tim da je ovaj moj predlog u okviru gledišta u Ministarstvu. Komitet za specijalne operacije će ovo pitanje raspravljati 2. decembra.

2.     Možda ćemo, kada Bejli stigne, saznati nešto više o mogućnosti da se Mihailović održi protiv Tita. S.O.E. misli da on neće izdržati dugo zbog otpora koji partizanima pružaju bugarske snage. Naravno, Armstrong ne poznaje snagu partizanskog pokreta tako dobro kao mi.

3.     Slažem se da nam vreme ne ide naruku u ovim našim nastojanjima da uspostavimo kontakt između kralja i partizanskog pokreta. Ovo bih voleo da prodiskutujem sa Maklejnom kada dođe ovde sa partizanskom delegacijom. Ukoliko pose-ta delegacije bude uspešna i ukoliko uspemo da Titu pošaljemo nešto opreme preko mora, ja ću celu stvar pismeno objasniti kralju. Teškoća je u tome što ne postoji pritisak kojim bismo mogli da nateramo Tita da promeni mišljenje. Uskraćivanje pomoći bi se kosilo sa našim vojnim interesima i, ukoliko Mihailović nije mnogo jači i srpsko javno mnenje nije čvrsto antipartizanski nastrojeno, onda ne vidim razloga zašto bi Tito izmenio svoj potpuno nepoverljiv stav prema kralju.

 

1  Kseroks-kopija dokumenta iz Centralnog državnog arhiva Velike Britanije u Londonu (Public Record Office — PRO), arhiva Ministarstva inostranih poslova (Foreign Office — FO), u Arhivu VII, arhiva NOP-a, k. 9, 371/37617.

2  Ralf (Ralph Stevenson).

3  Pomenuti telegram nije pronađen. U svakom takvom slučaju Re-dakcjja neće intervenisati.

4  Uprava za specijalne operativne zadatke (Special operations Exe-cutive).

5  Vidi u ovom prilogu dok. br. 4.

6  Daglas (Howard Douglas).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument