ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG I DOKUMENTI IZBEGLICKE VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1943. i 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DEPEŠA VOJNOG IZASLANIKA JUGOSLOVENSKE IZBEGLIČKE VLADE U VAŠINGTONU OD 24. APRILA 1944. KOMANDI JUGOSLOVENSKIH TRUPA U KAIRU O ODLUCI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ZA UPUĆIVANJE POMOĆI I VOJNE MISIJE DRAŽI MIHAILOVIĆU1

ŠIFROVANI TELEGRAM

Otposlat iz Washingtona 24 aprila 44 Primljen u Kairu              25 aprila 44

VEZA NAS STR-POV-BR-56

Posle svih referata o Dražinoj vojsci i izveštaja Sajca2 i Mansfielda3, svi vojni krugovi — čak i Međusaveznički đene-ralštab sa servisom Donovana4 — smatrali da treba bezuslov-no pomagati Dražu. Učinjene sve pripreme za slanje misije, bez obzira na stav Engleza, kao i slanje pomoći u većim količinama. Čekala se samo odluka Roosvelta. Tu odluku sam već javio (moj Str. Pov. Br. 56)

Izvor siguran. Ništa ne šaljem napamet. O svemu izveš-tavam Ambasadora i ništa ne radim bez savetovanja sa njim. Pretsednik Čerčil intervenisao kod Roosevelta lično. Londonu ovo nisam javio zbog tamošnje teške situacije a da ne bih uticao negativno.

Str. Pov. Br. 57.

Knežević5

Dešifrovao : Kap. A. Savić

25. 4. 44.

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, arhiva E. V., k. 29 G, reg. br. 37/5. 2 Albert.

3  Valter. O tom izveštaju vidi: Branko Petranović, Jugoslovenske vlade u izbeglištvu, Globus, Zagreb 1981, str. 312.

4  Vilijam Donovan.

5  Živan.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument