ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG I DOKUMENTI IZBEGLICKE VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1943. i 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DEPEŠA VOJNOG IZASLANIKA JUGOSLOVENSKE IZBEGLIČKE VLADE U VAŠINGTONU OD 4. APRILA 1944. BOŽIDARU PURIĆU O ODLUCI BRITANACA DA POVUKU SVOJE VOJNE MISIJE IZ ČETNIČKIH ŠTABOVA1

Telegram — Šifra

Otpravljen iz Vašingtona 4. aprila 1944. godine u 2,52 časova. Primljen u Londonu 5. aprila 1944. godine u 10.00 časova.

VOJNOM IZASLANIKU — LONDON

Najstrožije lično za Purića:

Siguran izvor. Šef engleske tajne službe u Kairu lični prijatelj pukovnika Vilebi-a Izjavio da će povući sve oficire Engleze od Draže i da će za Srbiju poslati nove misije2, ali preko Tita i njegovih kanala. Sve što šalju u Jugoslaviju i sve engleske misije moraju da idu preko Tita, čak i za Srbiju.

Str. Pov. Br. 50. Knežević3

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, arhiva E. V., k. 29 G, reg. br. 30/5.

2  Vidi u prilogu II dok. br. 8.

3  Živan.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument