ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG I DOKUMENTI IZBEGLICKE VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1943. i 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DEPEŠA VOJNOG IZASLANIKA JUGOSLOVENSKE IZBEGLIČKE VLADE U VAŠINGTONU OD 4. APRILA 1944. BOŽIDARU PURIĆU O STAVU VLADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA PREMA ČETNIČKOM POKRETU1

Telegram — Šifra

Otpravljen iz Vašingtona 4. aprila 1944. godine u 2.52 č. Primljen u Londonu 5. aprila 1944. godine u 10.00 časova

VOJNOM IZASLANIKU — LONDON           

Lično za Purića.

I pored saopštenja u mojoj depeši Str. Pov. Br. 49 imam utisak da slanje pomoći Draži zavisi od Engleza. Ključ je u Londonu. I pored želje Amerikanaca da se pomogne Draži, neće raditi ništa ako Englezi ne dadu pristanak. I ako se ne slažu sa dosadanjim pomaganjem samo Tita i sa engleskom politikom prema Draži imam utisak da će raditi za Dražu i ako bi se Englezi usprotivili. Potrebno glavno dejstvo sasrediti na London, da ne koče rad Amerike ako već neće da pomažu.

Str. Pov. Br. 51. Knežević2

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, arhiva E. V., k. 29 G, reg. br. 31/5 (VK-Y-658/4).                                           

2 Živan.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument