ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG I DOKUMENTI IZBEGLICKE VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1943. i 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ MAJORA LUKAČEVIĆA OD POČETKA APRILA 1944. DRAŽI MIHAILOVIĆU O REZULTATIMA POSETE LONDONU1

Đeneralu Mihailoviću.

Pre tri dana stigao sam iz Londona u Kairo prema Vašem traženju. Očekujem  sretstva za prebacivanje u zemlju.                   

Prilikom Kraljevog venčanja2 imao sam čast da kao Vaš izaslanik budem pretstavljen Nj. V. Engleskom Kralju i Kraljici, koji su se živo interesovali za teške materijalne i moralne okolnosti pod kojima žive i bore se naši ljudi.

Pretstavnicima parlamenta, štampe i javnog života koji su se interesovali za naše prilike, pojedinačno i na nekoliko konferencija izneo sam celokupni tok naše borbe i sve faze kroz koje je ta borba prošla od 6. aprila do danas. Isto sam izneo i g. Emeri-u, članu britanske vlade koga sam takođe posetio, kao i pretstavnicima američke štampe koji su pokazivali veliko interesovanje za prilike u Jugoslaviji. Događaje sam iznosio po svojoj savesti onako kako sam ih video i osetio, ne donoseći ni o čemu sopstveni zaključak, a Vi znate da sam po misijama, koje ste mi povera-vali i po događajima u kojima sam učestvovao, mogao imati skoro potpuni pregled.

U Londonu sam takođe posetio sve uglednije predstavnike našeg političkog života

u emigraciji. Moram da Vam napomenem da su mnogi od njih imali nejasnu ili krivu pretstavu o zemlji.

Viđao sam pukovnika Beli-a3, u čiju objektivnost ne sumnjam, pa stoga verujem da u osnovnim linijama, kao i u činjeničnom izlaganju, neće biti razmimoilaženja, što takođe može doprineti pravilnom rešenju našeg problema. Jednom reči, naišao sam na dobru volju, kako savezničkih tako i naših krugova, da se u naše kompli-kovano i teško stanje unesu.

I Kralj i vlada, isto kao i mi svi tamo u zemlji, nepokolebljivo stoje na stanovištu da je naš spas u potpunom naslonu na Veliku Britaniju, ne prenebregavajući pri tom potrebnu korektnost i usklađivanje naših interesa i sa ostalim saveznicima.

Molim izvestite moje komandante na terenu da se uskoro vraćam. Baćović je ovde. Preduzeo potrebne korake da i on vidi Nj. V. Kralja pre povratka u zemlju.

Lukačević

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, arhiva E. V, k. 29 G, reg. br. 51/5.

Telegram je 3. aprila 1944. potpukovnik Mladen Žujović uputio vladi Kraljevine Jugoslavije. Istom prilikom Žujović je upoznao Bo-židara Purića o tome da je Mihailović tražio da se Petar Baćović i Vo-jislav Lukačević što pre vrate iz Kaira u zemlju. Božidar Purić je stavio svoju zabelešku, u kojoj je napisao: »U svoje vreme Stivenson se obratio i on odgovorio da je to stvar vojske. Ako mislite da je pametno neka komanda ponovo pokuša«.

2  Kralj Petar II Karađorđević venčao se sa grčkom princezom Aleksandrom 20. marta 1944. u Londonu.

3 Vidi dok. br. 2 u ovom prilogu.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument