ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG I DOKUMENTI IZBEGLICKE VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1943. i 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ POTPUKOVNIKA MLADENA ŽUJOVlĆA OD 3. APRILA 1944. PREDSEDNIKU JUGOSLOVENSKE IZBEGLIČKE VLADE O RAZGOVORU MAJORA PETRA BAĆOVIĆA I VOJISLAVA LUKAČEVIĆA SA BRITANCIMA1

Šifrovan telegram

Poslat iz Kaira 3. aprila 1944 u 9,55 čas.               

Primljen u Londonu 4. aprila 1944.

Englezi ispituju Baćovića i Lukačevića prijateljski o čisto vojnim stvarima2: rasporedu, snazi neprijatelja, minama i obezbeđenju mostobrana.

Zaključujem iz toga o ponovnom interesovanju za iskrcavanje.

Br. 28.                                                Potpukovnik Žujović B. P.3

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, arhiva E. V., k. 29G, reg. br. 28/5.

2  Vidi u ovom prilogu dok. br. 2.

3  Božidar Purić.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument