ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG I DOKUMENTI IZBEGLICKE VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1943. i 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ POTPUKOVNIKA MLADENA ŽUJOVlĆA OD 1. APRILA 1944. PREDSEDNIKU JUGOSLOVENSKE IZBEGLIČKE VLADE O SADRŽAJU RAZGOVORA MAJORA LUKAČEVIĆA I BRITANSKOG PUKOVNIKA BEJLIJA1

Šifrovani telegram

Poslat iz Kaira 1 aprila 1944 u 14,31 čas.           

Primljen u Londonu 3 aprila 1944.

Lukačević2 kaže upoznao vas s predlogom koji usvojio Beli i koji se sad želi diskutovati između ovdašnjih vojnih stručnjaka i Lukačevića. Kaže da ste dali saglasnost.

Razumeo da je to leteći odred koji bi Englezi snabdeli i čiji bi komandant bio Lukačević, ali pod komandom Engleza u pogledu vršenja nekih zadataka3.

Primedba: Ideja dobra, ali potčinjenost Draži prvi uslov. Nedovoljna garantija ličnost komandanta. Odred ne srne biti sredstvo pritiska ni poslužiti za dizanje ustanka nezavisno od Čiče. Ne raspravljati stvar nezavisno od Čiče i Jugoslovenske vojske.

Molim odgovor4. Dotle pazim.

Br. 23.

          Potpukovnik Žujović

 

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, arhiva emigrantske vlade (E. V.), k. 296, reg. br. 25/5 (VK-g-656/1).

2  Vojislav.

3  U jednom britanskom dokumentu od 5. aprila 1944, pored ostalog, piše:

«1. Lukačević je 27. otputovao avionom za Kairo, pošto mu je Ministarstvo inostranih poslova obećalo da će mu obezbediti povratak u Jugoslaviju.

2.  Pre odlaska, Lukačević je pukovniku Bejliju predložio sledeće:

(a)  Da on mora odmah po povratku u zemlju da organizuje pokretnu brigadu od 3.000 ljudi, koje bismo mi naoružali i dali im britanske uniforme.

(b)   Ova brigada bi bila pod direktnom komandom Srednjeg Istoka i smatrala bi se britanskom.

(c)   Brigada bi vršila akcije svuda po Srbiji, Sandžaku, Hercegovini i Crnoj Gori — izvodila bi specijalne akcije na zahtev Glavnokomandu-jućeg na Srednjem Istoku, na mostovima Ibra i Morave, kako je bilo traženo u decembru 1943.

(d)  Da se jedna britanska misija, koju bi sačinjavalo specijalno obučeno osoblje i eksperti u izvođenju sabotaža, priključi Brigadi kako bi se osiguralo izvršavanje naredbi iz Kaira i da bi izveštavala o rezultatima akcija. Ujedno, davali bi savete u planiranju i izvršavanju operacija.

(e)   Da se broj ljudi u Brigadi poveća na 6.000 u roku od tri meseca od momenta osnivanja.

(f)  Ova Brigada ne bi »primećivala« partizane, ne bi priznavala Mihai-lovića niti njegova eventualna naređenja, već bi vršila operacije kao britanska vojska, pod britanskom komandom i po britanskoj strategiji.

3.  Lukačević veruje da bi mogao da otpočne sa operacijama sa ovom Brigadom za mesec dana po povratku u zemlju, pod uslovom da smo mi u mogućnosti da mu isporučimo neophodnu opremu, uglavnom uniforme, čizme i naoružanje. On uviđa da bi Mihailović mogao da rea-guje sa negodovanjem, ali veruje da neće preduzimati oružane akcije.

4.  Lukačević zna da, pošto se radi o čisto vojnom predlogu, ovaj njegov predlog mogu da razmatraju jedino Glavnokomandujući u Kairu i SAC. Stoga, mi bismo vama kao posredniku dostavili predlog tako da vi možete da kontaktirate sa njim preko jugoslovenskog štaba u Kairu, ukoliko smatrate za potrebno.

5.   Pukovnik Bejli ne izražava nikakvo ohrabrenje, ali vi možete odlučiti da li ovaj predlog zaslužuje pažnju i razmatranje.

6.  Ma kakvu odluku vi doneli, mi smatramo da Lukačevića treba uključiti u listu onih koje ste vi predložili za održavanje radio-veze, nakon povlačenja britanske misije (vaš Alfa 287, paragraf 2 (b)). Možda bi bilo poželjno da razgovarate sa Lukačevićem dok je tamo, i da se tom prilikom i vi uverite u snagu i autoritet vođe koje on, bez sumnje, poseduje.

7.   Po mišljenju pukovnika Bejlija, Lukačevićeva reputacija, odnos sa Mihailovićevim ljudima i komandantima, njegova komanda nad trupama koje vodi, su takve da mogućnost da uspe u ovom poduhvatu ne izgleda tako neostvarljiva kako se činilo na prvi pogled.

8.   Ovaj telegram je dat na uvid Ministarstvu inostranih poslova ali samo kao informacija« (Arhiv VII, kserografisana građa — Centralne državne arhive Velike Britanije Arhiva Ministarstva inostranih poslova — Public record office — Foreign Office — PRO—FO, k. 8, 371/44259).

4 Božidar Purić je na poleđini dokumenta napisao, mastilom, ćirilicom:

»•Kairo

Veza vaš br. 23. Ideja usvojena kao odlična i predpostavlja puno poverenje u ličnost. Čiči će objasniti lično on kad stigne, a samo onda i mi. Pred polazak neka vam kaže sve što je postigao da bi mi javili.

Molim vas držite ovo sve samo i isključivo za sebe i nikom ponavljam nikom drugom.

Str. pov. br. 218

Purić«.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument