ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA TREBINJSKOG KORPUSA OD 29. OKTOBRA 1943. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV DELOVA 10. HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE KOD STOCA1

KOMANDANTU 200.

U vezi moga izveštaja koji sam Vam uputio po kuriru pre tri dana2 izvještavam sledeće:

26/27 o.m. sa ljudstvom Stolačke brigade u jačini od 230 boraca nalazio sam se na liniji: Ržanik — Previja — Straže-vica — Zeček — Buturevac — Kose (1225). Partizanske snage3 nalazile su se toga dana na liniji: Šiška glava — Košena, gradina — Studenac — Oborac (1063). Partizanske snage na ovoj liniji bile su u jačini od 350—400 boraca. Nadmoćnije i bolje, kao i rješenje za borbu posle dvočasovne borbe nate-rale su me da sam morao sa ljudstvom da otstupim u pravcu Hrguda gde sam se zadržao. U ovom vremenu partizanska glavnina sa Šegrtom i štabom nalazila se je na Davidovićima i na Bezđeđu.

U ovom vremenu II. nevesinjska brigada sa poručnikom Gutićem vodila je borbu sa komunistima oko Rogoča gdje je u toku noći 26/27 o.m. bila razbijena i do 19 čas. označenoga dana nije se sakupila niti se ponovno skoncentrisala. Izvešten sam ponovo da je Gutić uspeo ljudstvo da okupi i da u zajednici sa br. II4 preduzme čišćenja i gonjenja crvenih.

Sa Gutićem se nalazi oko 500 boraca i 28 o.mj. nalazio se je navodno na liniji: Odžaci — Rast — Biograd. Saznao sam da Lazarević5 ne može da mobiliše, a da se komandant6 210 pre dva-tri dana nalazio negde oko Kifinog sela.

Na teritoriji 2537 nema danas jačih partizanskih snaga sem što se na teritoriji nevesinjske brigade nalaze jači delovi sa zadatkom da milom ili silom mobilišu sve sposobno ljudstvo i da popale i unište kuće istaknutih četnika.

U Hrasnome nema jačih komunističkih snaga, nego se u istome nalazi poznati komunista Bukvić Danilo sa oko 20 komunista.8 689 koji me izvestio da se tamo nalaze jače snage u cilju koncentracije i rušenja pruge Mostar—Hum, nije tačno, već kako sam naveo ima ih vrlo malo i to sve domaći.

Granični bataljon nalazi se na liniji Meka Gruda — Bre-stice, a jedan vod iz sastava ovoga bataljona sa Svetozarom Radovanovićem nalazi se sa mnom i bio je u sastavu stolačke brigade.

Sitnički bataljon ostao je na svojoj teritoriji sa istim sam bio u direktnoj vezi, sem što mi je poznato da je i sada ostao kompletan na svojoj teritoriji.

Naredbu komandanta 200 primio sam o rasporedu poručnika g. Boškovića za komandanta 25410 i dosadašnjeg komandanta11 254 za komandanta Vučedolske brigade. Puno-moćja za isto primio sam i nisam ih uručio iz razloga što pred-hodno obaveštavam komandanta o sledećem:

1) Dosadašnji komandant Prebilovačkog bataljona poručnik g. Bošković na položaju koji je zauzimao pokazao se je nesposoban, pa i ako je kao stučnjak — oficir bio pozvan da ovaj bataljon povede i osposobi, to nije bio u stanju, a niti je ikada do sada izvestio svoga komandanta brigade niti korpusa o razlozima zbog kojih nije mogao uspešno da obavlja taj posao. Danas taj bataljon vodi bolje i sposobnije podofi-cir koji se založio svim silama i uložio sav svoj trud i znanje. Smatram da je poručnik Bošković hteo i imao volju da radi da je mogao od ovog bataljona stvoriti vrlo dobru borbenu jedinicu, jer to je vrlo borben materijal i najborbeniji na teritoriji 253.

Smatram da na položaj komandanta 254 ne može doći niti je sposoban. Elemenat 254 je vrlo nacionalan, malo borben, ali zato vrlo okretan i umešan, radi čega smatram da mu treba na položaju komandanta vrlo okretan, sposoban a pored toga i borben oficir. Ovo sve nedostaje poručniku g. Boškoviću i njegovim postavljenjem samo bi se stvorila još gora situacija. Molim komandanta da se poručniku Boškoviću dadne raspored na teritoriji trebinjske brigade, s tim da bude postavljen za komandanta šumskog bataljona, jer tome bata-Ijonu nedostaje stručnjak a dosadašnji komandant Kokošar12 pokazao se je nedoraslim i nesposobnim na tome položaju.

2)  Ako postavljenje kapetana g. Janičića mora da usledi onda za komandanta 254 predlažem dosadašnjeg pomoćnika kapetana Janičića rez. poručnika g. Milorada Dutinu, koji će smatram na tome položaju pridoneti mnogo više i uspeti mnogo više nego poručnik Bošković. Ako premeštaj kapetana Janičića nije potreban onda molim da isti i nadalje ostane na dosadašnjem položaju.

3)  Teritorija 253 nema komandanta sreza. Na teritoriji nema danas podesne i sposobne ličnosti za ovu dužnost. Potreba za komandantom sreza oseća se u veliko, a pored toga i za čovekom koji bi ujedno održavao vezu sa 11, što je važno i korisno, obzirom na veliko gomilanje snaga u Mostaru, Metkoviću, Čapljini i ostalim mjestima. Smatram da bi bilo od velike koristi da se na ovome položaju nađe Nikola Šotra, koji bi mogao mnogo učiniti i koji bi bio neobično koristan u ovome poslu.

4)  Ovde se sada nalazi kapetan Kargotić koji prema iz-veštaju komandanta nalazi se u Stocu i obavlja poslove komandanta sreza. On je sa sobom uzeo nešto ljudi Prebilo-vačkog bataljona, kao Glušaca i Kremena, koje više koriste Nemci nego mi. Smatram da je potrebno da komandant jednom naredbom reguliše pitanje Prebilovačkog bataljona t.j. da se reši da li je isti u sastavu Stolačke brigade ili pak na raspoloženju kapetana g. Kargotića. Smatram da ovaj bataljon ne bi trebalo izdvajati iz sastava komande 253, jer je isti potreban i koristan, a uz kapetana g. Kargotića neće koristiti u onolikoj meri u kojoj bi inače trebao i morao da koristi.

U ovom pogledu Vaše naređenje ne postoji i ako se kapetan g. Kargotić na isto poziva navodeći da ste mu taj bataljon dodjelili. Prvim dolaskom o ovom referisaću usmeno, što mi je donekle i nezgodno da pišem ovim putem.

Pošto smatram da je na teritoriju Stolačke i Ljubinske brigade u ovom času potrebno prebaciti bar po 100 ljudi iz Trebinjske i Bilećke brigade to se u vezi ovoga vraćam da Vas detaljno upoznam sa prilikama kao i potrebi odašiljanja ovoga ljudstva gde bi mi sa njima mogli onda zajednički više uspeti nego sa domaćim ljudstvom.

Molim da mi u ovom pogledu izdate potrebno naređenje koje očekujem ravnanja radi, radi čega kurir čeka, a dotle ostajem na teritoriji Dabarskog bataljona do prijema Vašeg naređenja.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU. 29. X. 1943. g.                                                                 Kapetan: Vidačić13

Barkovići u 6 čas.                                                           

1 Dokument (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 200, reg. br. 26/6 (BH-V-8578/2).

2 Navedeni izveštaj Redakcija nije pronašla.

3Odnosi se na delove 10. hercegovačke NOU brigade. Vidi dok. br. 23.

4 Delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«. 5Miloje.

6  Odnosi se na Milorada Popovića, komandanta Nevesinjskog kor-pusa (br. 210).

7  Stolačka brigada.

8  Verovatno manji delovi 10. hercegovačke NOU brigade.

9  Redakcija nije mogla utvrditi na koga se odnosi br. 68. . 10 Ljubinjska brigada.

11 U pitanju je kapetan II kl. Ivan Janičić.                             

12 Risto.

13 Milorad , kap. I klase.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument