ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA RAČANSKE BRIGADE OD 29. JULA 1944. KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA O DEJSTVU BRIGADE NA LEVOJ OBALI LIMA1

ŠTAB RAČANSKE JURIŠNE BRIGADE

O. Broj 427

29. jula 1944. godine (23 č) Položaj

KOMANDANTU ZLATIBORSKOG KORPUSA

Podnosim komandantu sledeći izveštaj:

1. — Prema telefonskom naređenju Čika Branka od 26. t.m. ova brigada izvršila je prelaz r. Lima na Mijoču2 u 20 časova i u 24 časa istoga dana stigla je u Sastavke. Zadatak mi je bio da štitim eventualno povlačenje naših snaga i da se stavim na raspoloženje kapetanu g. Kolareviću,3 s tim što mi je bilo naređeno da jedan bataljon uputim na položaj Poljana k. 921 odakle da uhvatim vezu sa Višegradskom brigadom koja je isto prešla prelaz Lima toga dana. Veza sa pomenutom brigadom nije se mogla uhvatiti zbog velikog njenog udaljenja od položaja brigade i zbog neznanja mesta gde se nalazi. U Sastavcima odmah po dolasku i postavljanju bataljona na položaj Poljana k. 921 i Zamršten k. 647 uputio sam kurire za hvatanje veze sa komandantom IV. Jurišnog korpusa kapetanom g. Kolarevićem. Veza se nije uhvatila. 27. jula t.g. u 3 časa primio sam naređenje kapetana g. Kolarevića da odmah sa brigadom krenem iz Sastavaka preko Vučije glave u s. Golešu, gde da uhvatim vezu sa Zlatiborskom jurišnom brigadom u s. Radojići i da odavde pošaljem izveštaj.

U 4 časa 27. t.m. poveo sam brigadu iz Sastavaka određenim pravcem sa izvesnim brojem vojnika Zlatiborske brigade koji su se izgubili od svoje brigade prilikom razbijanja na položaju te noći, od kojih sam dobio obaveštenje da je se brigada povukla sa svoga položaja. Nisam ovo uzeo za opravdavaj uće da na položaj koji mi je naređen ne odem, iz razloga što sam bio ubeđen da je Rudnička brigada i Zlatiborski IV jurišni korpus još na položaju pa sam iz toga razloga pošao da bi im bio pri ruci i na usluzi, na slučaj da na njih udari jača snaga crvenih, ili na slučaj ako vrše napad na crvene da ih potpomognem u tome pravcu, neznajući da je se te noći Rudnička brigada i štab korpusa i Kalait prebacili preko r. Lima na desnu obalu.4

Prikrivenim terenom sam sa brigadom izbio 27. t.m. u 7 časova na Vučiju Glavu, a odatle sam vršio nasilno izviđanje u pravcu Visa k. 1295 pošto mi je teren bio sumnjiv jer je na ovom položaju Zlatiborska brigada vodila borbu u toku noći i povukla se. Osmotrio sam za vreme zastanka komoru crvenih na Goleškom brdu ali nisam bio siguran da je njihova komora već sam mislio da je Rudnička brigada ili štab korpusa te sara uputio u pravcu Goleškog brda trojke i jača ode-lenja za ispitivanje terena u pravcu Ridskog brijega i u s. Goleša, a brigadu sam dalje poveo kroz šumu za upućenim odelenjima u izviđanje. Na raskrsnici puta koji vodi sa Pobi-jenika više s. Goleše naišli smo na partizanske zasede i straže na samom visu. Nisu znali da smo četnici i pitali su ko smo, patrole su odgovorile da oni prvo kažu ko su oni i naposletku morale su naše patrole da se iskažu da su četnici. Pozvali su ih sebi i odmah su legli zemlji i pošto nisu hteli prići otvorili su vatru. Prednje odelenje ih je takođe dočekalo i vatra je od jedanput prestala, kako kod naše strane tako isto i kod crvenih. Donio sam plan da se probijem kroz ovu njihovu stražu i da po cenu žrtava dođem u sastav Rudničke brigade i štaba korpusa jer sam smatrao da su ugroženi od strane neprijatelja odstupanjem sa položaja Zlatiborske brigade. Sa ovoga položaja Visa direktno sam video kolone partizana sa desnog i levog boka kako mi podilaze Vučjoj Glavi i Visu, pored komore koju sam ranije osmotrio ali nisam bio siguran da su partizani sve dok me nisu napali vatrom sa obadva boka i sa čela. Ovoga momenta primio sam od jednog seljaka telefonsko naređenje od kapetana g. Kolarevića kako znam i kud znam da se odmah povučem i što brže pređem r. Lim na desnu obalu Lima i izvešten sam da je štab korpusa i Rudnička brigada prešli na desnu obalu r. Lima. Tada sam odmah naredio povlačenje pod borbom u koloni po jedan istim pravcem kuda smo i došli. Bočne trojke i odelenja zadržala su neprijatelja vatrom te mu nije dao da napad vrši direktno na kolonu brigade koja je u najvećem i savršenom redu se povlačila koristeći vrlo dobro pokriven teren šumovit koji im je mnogo doprineo te nisam sa celom brigadom od strane crvenih osmotren u kome se pravcu povlačim te im je vatra bila grešno uperena, sa automatskim oruđima i bombama.

U ovome povlačenju ranjen mi je redov 2. bataljona Ti-janić A. Dušan iz Pilice u vrat, koji je iznet iz borbe i odmah evakuisan u pozadinu a docnije istoga dana previjen i upućen u bolnicu na lečenje i poginuo mi je redov 3. bataljona Boško Đurović iz Buara srez užički kome smo oduzeli oružje prilikom pogibije a nije se mogao iz borbe izneti pošto su crveni navalili da zarobe zaštitnice i pobočnice. Preduzeo sam mere da se pronađe i da se mrtav prebaci preko r. Lima radi pošiljaja familiji — rodbini.

U 14 časova 27. t.m. brigada je u koloni po jedan izbila na r. Lim i preko istog prešla na gazu kod Mioča i odmah posela položaj tunel — Mioče a uveče sa brigadom sam sa ovog položaja po naređenju komandanta 4. jurišnog korpusa došao na položaj r. Lima — Mioče — Uvac.

2. — U toku današnjeg dana ova brigada izvršila je utvrđivanje položaja kopanjem rovova i pravljenjem zaklona. Preko dana upućivate su patrole preko r. Lima u cilju izviđanja terena oko Mokronoge. Neprijatelj nije primećen. U toku noći 28/29. t.m. neprijatelj je napadao duž položaja ove brigade ali je odbijen.5 Po saznanju meštana povukli su se pred zoru 29 t.m. ka Biču.

Dostavlja se prednji izveštaj na nadležnost.                 

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! Draža nas vodi ka veličini, pravdi i slobodi! Pobeda je naša!

M. P.6                           

Komandant, potporučnik, 7

Dostavljeno:

K-tu 4 jurišnog i Zlatiborskog korpusa i za arhivu

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 31, reg. br. 11/3 (S-V-2095).

2  Mioče.

3   Vidi dok. br. 234.                                                                           

4 Četnici su 26. jula napadali delove 3. sandžačke brigade kod s. Goleša i uspeli da ovladaju Visom. U noći 26/27. jula izvršen je protivnapad i četnici su proterani u pravcu Priboja i Rudog. Vidi dok. br. 236; tom I, knj. 16, dok. br. 221.

5 Vidi tom I, knj. 16, dok. br. 228. 876

6  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 135«.

7  Potpis nečitak, verovatno: Uzelac.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument