ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 502. KORPUSA OD 29. JULA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE O SARADNJI ČETNIKA I NEMACA U BORBAMA PROTIV NOVJ KOD STRMICE1

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI. —

Na frontu nema ništa novo partizani drže svoje stare položaje, naše jedinice su takođe na starim položajima.2 Noćas 28/29. juli nije bilo nigde borbe sem na Stožitima, izve-štaja o ishodu iste još nemam. Nemci su krenuli danas u operacijama.3 Jedan deo istih je krenuo za Strmicu, a jedan deo je krenuo za Pleševicu.

Četnici koji su učestvovali u operacijama u Bukovici4 vraćeni su iz iste. Nemci su ostavili jedan bataljon u Mokrom Polju. A ostali su produžili dalje operacije ka Ravnim kotarima. Kod četnika u ovoj operaciji nije bilo gubitaka. Zarobljeno je 7 pušaka.                                                   

O svima daljim novostima bićete obavešteni, kada budu stigli izveštaji od potčinjenih mi jedinica.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

29. jula 1944. godine                                Komandant kapetan,

Položaj                                            Zivad. Đ. Mladenović

u 830 časova

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 154, reg. br. 14/1 (H-V-652).

2  i 4 Vidi dok. br. 235.

3  Reč je o napadu delova nemačke 264. pešadijske divizije iz Knina na 4. brigadu 9. divizije NOVJ kod Strmice. U ogorčenoj borbi neprijatelj je uspeo da se kasno uveče probije u Strmicu. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 29, dok. br. 106.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument