ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 2. MILEŠEVSKOG KORPUSA OD 28. JULA 1944. KOMANDANTU 2. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA O NEUSPELOM NAPADU NA 3. SANDŽAČKU BRIGADU KOD PRIBOJA NA LIMU1

KOMANDA

II Mileševskog korpusa             

Br. Službeno

28 juli 1944 godine       

Položaj                           

u 9 časova                   

Naređenje Komandanta Crne Gore i Starog Rasa i komandanta II Grupe Jurišnih korpusa O. Br. 47 od 24 jula 1944 godine primio sam 26 jula o.g. u 9 časova,2 u vremenu kada je Rudnička brigada izbila u s. Jabuke. Po dobijanju naređenja odmah sam naredio pokret Pribojske brigade i moje štabne čete ka s. Milijetu. Rudnička brigada sa kojom je bio i kapetan Kolarević ovladala je visom k. 1295 i zadržala se na tom položaju.3 U 13 časova sastao sam se sa Kolare-vićem i preduzeli smo zajednički napad preko Pobijenika ka Lisoj Stijeni. Stigli smo do položaja Lise Stijene koja se nije mogla zauzeti zbog jakih komunističkih snaga. Pošto nismo mogli ostati na dostignutim položajima usled koncentrisanja snaga 37 divizije, to su moji delovi i Rudnička brigada zauzeli položaj zapadno od s. Milijeta.

Zlatiborska brigada koja je trebala da stigne ujutru na Vis k. 1295 stigla je tek uveče. Kapetan Kolarević izdao je naređenje Zlatiborskoj brigadi da u toku noći preduzme napad na crvene na Lisoj Stijeni i ovlada položajima k. 1133. Pre nego što je Zlatiborska brigada krenula bila je napadnuta na položajima k. 1295 i bila je potisnuta u pravcu odakle je i došla. Posle napada na Zlatiborsku brigadu crveni su izvršili napad na moju štabnu četu i pratnju gde sam u tri uzastopna juriša uspeo da ih odbijem, dok su Rudnička i Pri-bojska brigada otstupile ne stupivši uopšte u borbu. Rudnička brigada je krenula za Mokronoge a Pribojska za Priboj.

Jedna brigada crvenih napadala je noću 26/ 27 o.m. pravcem s. Dobrilovići — s. Čitluk — Crgoljevo Brdo u pozadinu naših delova ali jedna četa muslimanske milicije, koja je bila na Crgoljevom Brdu (k. 734), uspela je da odbije napad komunistički i da se zadrži na istom položaju sve dok sam se ja pod borbom povlačio ka Crgoljevom Brdu i Osovniku. Ova muslimanska četa odigrala je najvažniju ulogu omogućivši da se ja izvučem iako sam bio opkoljen sa svih strana. Za ovakav postupak — muslimanske milicije pohvalio sam ih i tražio sam da mi se dostave podaci komandira te čete da ga predložim za odlikovanje.

Nemam tačnih podataka o brojnom stanju crvenih. Imam tačnih podataka da se na ovom prostoru nalazila 37 divizija pojačata sa I Dalmatinskom brigadom. Ovo je potpuno tačno. Vojnik iz moje štabne čete koji je u toku noći bio zajedno sa komunistima utvrdio je da su u napadu učestvovali I Dalmatinska, II Krajiška4 i III Sandžačka brigada. Da li se zaista u sastavu 37 divizije nalazi i II Krajiška brigada utvrdiću.

Komunisti sada drže položaj pored samog Lima od Džu-rova pa nizvodno zaključno sa Osovnikom i Bićom. Ovog momenta komunisti sa bacačima tuku Priboj. U toku noći 27/28 o.m. komunisti su malo pripucali na Priboj.5 Namera crvenih mi je nepoznata.

Stanje kod mojih jedinica: Kod Pribojske brigade dezertiralo je oko 10.. .6 boraca i to većinom sa one teritorije koju sada drže komunisti. Novovaroška brigada i deo Sjeničke brigade nalazi se još na prostoru s. Celice — s. Bistrica. Mileševska brigada nalazi se na levoj obali Lima ima oko 200 boraca koji se nalaze na prostoru s. Seljašnica — s. Jabuka. I Mileševska brigada ima 120 boraca i rasturena je od s. Drenove do s. Stranjana.

Stanje u srezu Sjeničkom je isto kao i u predhodnom izveštaju.7

Učinio sam sve i izdao sva naređenja za mobilizaciju. Učiniću sve šta mogu.

Ponovo Vas izveštavam da se štab 1488 i istaknuti deo štaba Vrhovne komande naročito čuvaju jer Nemci pripremaju akciju protiv Vas.

Omladinci i komora iz Sreza Novovaroškog i Pribojskog upućeni su. Iz sreza Mileševskog isto će biti upućena a iz sreza Sjeničkog je nemoguće uputiti zbog prilika koje su Vam poznate.

Ćamil Hasanagić sa svojim ljudima se drži vrlo dobro i ja ga držim u ruci. On sa svojim snagama može dobro služiti za odbranu Lima a da sam dobio blagovremeno naređenje i njega bi sa njegovim ljudstvom poveo u borbu protiv crvenih.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

Draža nas vodi ka veličini i slobodi!

Komandant, kapetan V9

Dostavljeno:                                                           

Voji10 Čika Branku11

 

1  Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, k. 143, reg. br. 14/2 (CG-V-1795).

2  Naređenje redakcija nije pronašla. Vidi dok. br. 224.

3  Vidi dok. br. 238, objašnjenje 4.

4  Netačno. Napad je izvodila samo 3. sandžačka brigada. Druga krajiška brigada je bila u sastavu 17. divizije.

5  O daljim dejstvima delova 37. divizije kod Priboja vidi tom I, knj. 16, dok. br. 228.

6  Na ovom mestu original je oštećen i brojka 10 je čitljiva. Ne vidi se da li je iza toga bio ispisan još koji broj.

7  Vidi dok. br. 234, objašnjenje 2.

8 Komanda Starog Rasa, odnosno štab Vojislava Lukačevića.

9  Vuk Kalaitović.

10  Vojislav Lukačević

11  Tekst je dopisao Vuk Kalaitović, olovkom, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument