ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 502. KORPUSA OD 28. JULA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE O SARADNJI ČETNIKA I NEMACA U BORBAMA PROTIV NOVJ U BUKOVICI I KOD KNINA 1

komandantu dinarske oblasti. —           

Naše jedinice drže sledeće položaje:

1.  brigada 502. korpusa drži položaje: Golubić — Strmicu—  Derala — groblje — iznad sela Vranjkovića — Cigelj.2

2.  Brigada drži položaje: Plavansku Gradinu — Kurelj — Orlovicu — Gologlav — Crni Vrh — selo Oton.

3.  Brigada je otišla u operacije u Bukovici sa N3 bez ža-grovićskog bataljona, koji se nalazi u Strmici.

Neprijatelj drži položaje: Vršinu — Pleševicu — Bolandžu—  Rćansku Glavicu — Ševe — Jelino Polje — Uilicu — D. Tiškovac — Crni Potoci.4

Neprijatelj je noćas napadao na Golubić, ovde je napad lako odbijen, pošto neprijatelj nije znao tačne naše položaje i naišao je u kolonama na iste. Otvorena je paklena vatra tako da je se kod neprijatelja čulo samo zapomaganje i jauk. Pošto je neprijatelj napadao tačno u 12 časova tako da je do jutra izvukao svoje mrtve i ranjene. Na mestu gde je neprijatelj potpao i od vatre nađeni su tragovi krvi i nešto bačene engleske municije, i dosta krvi.

Neprijatelj je noćas napadao na Strmicu i Stožišta, kod Bolandže neprijatelj je otsekao Strmicu. Sinoć 27. ov. meseca Nemci su sa dva oklopna automobila uspeli da uđu u Strmicu, posle jake borbe gde su u borbi izgubili 6 vojnika i povukli se, nazad u Knin. Po njihovom odlasku partizani su se opet vratili na Bolandžu. Jutros 28. ov. meseca N.(emci) su opet otišli za Strmicu sa 6 tenka i još uvek vode borbu pod Bolandžom. U borbama vođenim u Strmici i na Stožištima naše jedinice su noću 26/27. ov. meseca imale samo jednoga ranjenog a neprijatelj je imao velike gubitke, broj istih će se dostaviti naknadno.

Front bi se mogao stabilizovati a i da se situacija popravi te da se ne desi da neprijatelj blokira pojedine snage jer da se Pleševica zauzme i na istoj da se postavi stalna posada, samo ja za ovo nemam jedinica, jer su jedinice 1. brigade razvučene od Topolja do Cigelja, front 2. brigade je razvučen od Gologlava do Otona, a treća brigada je već otišla u operacije za Bukovicu. U ostalom ja smatram da snage u Strmici nemogu nikako biti uništene, pošto se Orlovica drži jakim snagama i po svaku cenu tako da iste jedinice imaju uvek obezbeđenu ostupnicu. Za držanje Pleševice ja bi još mogao dati snagu od 4 puško mitraljeza i 30 ljudi, ostalo ljudstvo ako može da da I Bos. korpus5 tako da posada na Pleševici broji oko 150 ljudi i 15 puško mitraljeza, a ovolika posada i na Vršini i situacija bi bila odlična. S tim da bi se onemogućilo i povlačenje partizana iz podinarja preko Risovca za Grahovo.

Sa I bosanskim korpusom održavam vezu na V ... O svim novostima koje naknadno dobijem bićete blagovremeno obavešteni.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

28. jula 1944. godine ,                            Komandant kapetan Živađ. Đ. Mlađenović6

Položaj                                           

u 15 časova

M.P.7

 

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 154, reg. br. 8/1 (H-V-650).

2  i 4 O borbama četnika i Nemaca protiv delova 9. divizije NOVJ krajem jula 1944. vidi tom V, knj. 29, dok. br. 106.

3  Delovi nemačke 264. pešadijske divizije.

5 Vidi dok. br. 232.

6 Živadin.

7 Okrugli pečat: »Štab 502 korpusa«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument