ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA 2. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 27. JULA 1944. KOMANDANTU 2. MILEŠEVSKOG KORPUSA O NEUSPELOM NAPADU ČETNIKA NA DELOVE 37. DIVIZIJE NOVJ KOD PLJEVALJA1

KOMANDA II GRUPE JURIŠ. KORPUSA

B. Službeno 27 jula 1944 godine

Položaj. u 11 časova.

KOMANDANTU II MILEŠEVSKOG KORPUSA. —

Izveštaj te komande Br Službeno od 25 jula t.g. primljen.2 Situacija je sledeća:

25 ov.m. preduzeo sam napad na 37 komun. diviziju.3 Napad nije uspeo. I kolona kapet. Railića4 nije polazila u napad usled bombardovanja Plevalja, plašeći se da crveni ne-iskoriste bombardovanje i napadnu samo Plevlje.

II   kolona majora Anđelkovića krenula je u napad po zapovesti i napala crvene na Krnjači, ali kako je ostala usamljena, bila je prinuđena na povlačenje, da nebi bila opkoljena i uništena. Ova kolona imala je sledeće gubitke 1 poginulih, 6 ranjenih i 4 nestalih.5 I sam potpisati je upao među crvene i štabska četa imala je jednog poginulog i jednog ranjenog.

Sa III kolonom kapet. Kolarevića uopšte nisam imao nikakve veze niti do ovog časa znam gde se on nalazi.6 Ne znam da li je uopšte krenuo u napad. Stoga stavljam u dužnost tome komandantu da proveri gde se nalazi IV juriš, korpus i da me izvesti.

Takođe ne znam situaciju kod vaše kolone i šta je tamo bilo, pa me izvestite. Komunisti su ostali na svojim dosadašnjim položajima.

Major Drašković izveštava sledeće: »Br. 11 traga za potpi-satim i Č. B.7 Pozvali su zato majora Mazića u Sarajevo. Zbog toga i zabrana skupljanja četnika na desnoj obali Lima. Iz Sarajeva stižu tajni glasovi da je Hitler umro. U Meljaku je neka crvena brigada, čak do Vojtina. Momčilović8 se još nije javio. On je na Trebeviću. Poslao sam kurire za njega. Za Ružica9 sam poslao i kroz Župu i kroz planinu Pivsku. Mratinjci su se svi organizovali i u vezi su sa mojim akcijama.10 U Zelengori je stigla neka grupa crvenih a neznam od kuda i jačinu. Upućene su potere. VI i deo X divizije su prema Vlasenici. Na Žabljaku i Tepcima bilo je tuče među crvenima zbog skidanja zvezde!«11

Sta se tiče stanja u pogledu mobilizacije primio sam k znanju:12

a)   Za Pribojsku brigadu da je mobilisano 250 vojnika. Dostavite mi imena onih pet vojnika koji su dezertirali.

b)  Za Mileševske brigade primljeno k znanju.

v) Novovaroška operativna brigada neka i dalje ostane na Limu, a pozadinsku brigadu uputite na pretres terena u Zlataru.

Podatke o 37 komunist. diviziji, o generalu Dimitrovu i o br. 11 primio sam k znanju,13 kao i o omladincima sreza Novo-varoškog i Pribojskog.

g) Što se tiče Sjeničke brigade to ostavljam tome Komandantu da se upravlja prema prilikama onako kako smatra da je najbolje, dok se potpisati ne sastane sa potpukovnikom Đurišićem, kada ću doneti odluku šta i kako ima da se radi.

Što se tiče slučaja sa patrolom Pribojske brigade od strane Rudničke brigade izvestiću Vrhovnu Komandu.

          S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

KOMANDANT, AĐUTANT NJ. V. KRALJA,

MAJOR, Voj. S. Lukačević

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 142, reg. br. 7/2 (CG-V-1645).

2 U izveštaju se govori o mobilizaciji četnika u priboijskom, mile-ševskom, navovaroškom i sjeničkom srezu. U vezi s mobilizacijom iz-veštava se da je Krempler protivan takvom načinu mobilizacije, pa je »poručnik Krempler izdao naređenje da će popaliti kuće svih onih četnika koji se ne vrate svojim kućama, navodeći da priznaje samo organizaciju Pavla Đurišića i da se sve jedinice na levoj obali r. Lima moraju rasturiti«. Dalje se izveštava da se 37. divizija NOVJ nalazi na prostoriji s. Krnjača — s. Vrbovo — s. Pribojska Goleša — s. Toci — s. Maržići — s. Kučin — s. Boline — s. Džurovo, kao i da su Nemci preduzeli akciju protiv delova divizije u s. Babine. U izveštaju se navodi: »general Dimitrov, vođa bugarskih komunista sa članovima (nekoliko njih) komunističkim iz Rusije prešli su na teritoriju Jugoslavije« (Arhiv VII, Ca, k. 143, reg. br. 12/2).

3  O borbama 3. i 4. sandžačke brigade 37. divizije NOVJ protiv četnika i Nemaca vidi tom I, knj. 16, dok. br. 218 i 222.

4  Radoman, komandant 1. mileševskog korpusa.

5  Cifre su dopisane mastilom.

6  Vidi dok. br. 238,

7  Čika Branko — Zaharije Ostojić.

8 Milorad.

9 Ivan. 10 Vidi dok. br. 226.

11 Podatak nije tačan. Radi se o propagandi.

12  i 13 Vidi napomenu 2.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument