ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE ŠTABA 1. BOSANSKOG KORPUSA OD 26. JULA 1944. KOMANDANTU DINARSKE BRIGADE O BORBAMA PROTIV NOVJ NA VRŠINI1

ŠTAB I. BOSAN. KORPUSA »GAVRILA PRINCIPA«

BR. službeno

26. jula 1944 god.

Položaj

Izveštaj dostavlja. —

KOMANDANTU DINARSKE BRIGADE

POLOŽAJ

Ovaj Korpus vodio je 25. ov. meseca bitku sa crvenim na Vršini,2 gde su crveni pretrpeli dosta teške gubitke, nađeno je 8 mrtvih a 4 su živa zarobljena i streljana. Naši su imali 1 mrtav i 3 ranjena. U Crnogorčevim stanovima jučer se je nalazio VIII korpus t.j. štab ovog korpusa.

Crveni su dobili pojačanje a našima je nestalo municije jer nije vršena popuna još iz borbe od Grahova pa i prije, te su se morali povući na stare položaje Urljaj, Veljuh i t.d. —

Danas u jutro otišla su naša patrolna izviđanja u pravcu Pleševice, Suhopolja, Vršine i t.d. u 17 časa sve jedinici krenule su ponovno ovog korpusa u borbu i to ovim pravcem:3

Grahovska brigada nastupaće pravcem Pleševice te grebenom Pleševice u pravcu Vršine koju mora zauzeti.

Glamočka brigada pravac Anića staje Sanjevac — Crna Glavica odatlen će pomoći Grahovskoj brigadi zauzimanje Vršine.

Šatorska brigada nastupaće pravcem Sanjevac južnim grebenom Crne Glavice hvatajući vezu sa desnim krilom Glamočke brigade na Crnoj Glavici sačekati zauzimanje Vršine te zajedno sa Glamočkom brigadom napašće partizane kod Krčića do Crnogorčevića Stanova.

Sve jedinice imaju naređenje da nastupaju pravcem podinarja ka Sivim brdima i Kijevu.

Jedinice ovog korpusa nemaju nikakve veze sa odredom koji se nalazi odsečen u Dinari a niti pak zna gde se ovaj odred nalazi. Preduzeće se potrebne mere nebili se došlo u: vezu sa njima da se ljudi izvuku.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.

NAČELNIK ŠTABA KORPUSA,. K. Trkulja4

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 154, reg. br. 6/1 (H-V-649).

2  Na tom prostoru dejstvovale su jedinice 9. divizije NOVJ. O tim dejstvima vidi tom V, knj. 29, dok. br. 106.

3  Vidi dok. br. 235.

4 Kosta.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument