ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA RUDNIČKOG KORPUSA OD 26. JULA 1944. DRAŽI MIHAILOVlĆU O BORBAMA PROTIV 2. ŠUMADIJSKE NO BRIGADE I ORGANIZACIONOM STANJU U KORPUSU1

ŠTAB

RUDNIČKOG KORPUSA

Str. Pov. Br. 92

26 jula 1944 g.

Položaj.

Izveštaj o radu.

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA

Zadnjih mesec dana komunistička grupa iz Sumadije2 upala je dva puta na reon ovoga korpusa.

27 juna u Dudovicu, privukla se noću kroz šume ova grupa i uspela da me iznenadi. Bio sam sa potporučnikom Nedeljkovićem3 sa svega 23 vojnika. Posle kratkog okršaja izvukli smo se ubivši 4 komuniste; moja dva pratioca su ranjena.4

11 jula ista ova grupa, verovatno proterana od akcije koju izvodi privremena šumadiska grupa korpusa5 upala je u pogranična sela Lazarevačkog sreza (do Bukulje). Ceo korpus je bio na okupu u neposrednoj blizini, te smo otpočeli borbu koja je vođena u toku celoga dana.6 Komunisti su se držali samo prvih 10 minuta, a ostalo vreme smo proveli u gonjenju preko sedam sela u Lazarevačkom i Orašačkom srezu. Zarobljeno je 20 komunista, prebrojanih 30 leševa. Sutra dan su me izvestile jedinice Garde da je pod Bukuljom nađeno 30 komunističkih leševa, koji su poumirali od izliva krvi od zadobijenih rana prošloga dana. Zaplenili smo dosta pušaka i 8 konja. U ovoj borbi naročito se isticao i prethodio primerom u celom korpusu, kao i uvek potporučnik Milovan Nedeljković. On je od njegove brigade uspeo stvarno da stvori gvozdenu jedinicu, spremnu i za nemoguća požrtvovanja i napore.

Od zarobljenih komunista dobijeni su dobri podaci, po kojima smo pronašli komunističku zemunicu u selu Dučiću — srez Kolubarski (Mionica) i zaplenili u njoj dosta raznog materijala.

Posle ove pogibije komunista od 11 jula do danas nigde se u Šumadiji nisu pojavili uskupno, jer imam dobre veze sa svima susedima.

U D. Banjane upala je Takovska grupa komunista 21 ovog meseca u noći i opljačkala željezničku stanicu. Grupu je predvodio Radojčić a došla je i vratila se u Gornje Branetiće; jačina grupe 8—10 ljudi.7

Pogrešno sam Vas izvestio depešom da je kapetan Petar Nedeljković u V. Ivanči ubio 20 komunista od kojih 3 učitelja. Kapetan Petar Nedeljković je sa 150 vojnika pridodat Privremenoj Šumadiskoj Grupi korpusa — majoru Trifkoviću;8 u pomenutoj borbi između V. Ivanče i Ranilovića,9 srez Kosmajski ubio je 8 komunista od kojih 3 učitelja; imena-učitelja — komunista koji su izginuli dostavio sam Vi. U selu Stojniku pre nekoliko dana sa noćnom zasedom kapetan Petar Nedeljković ubio je 3 komunista.

U Kačerskom srezu sada uopšte nema komunista, nit im je moguć ulazak. U srezu Lazarevačkom postoje tri grupice terenaca od po 5 komunista; oni su u pomenutom srezu zadnjih nekoliko dana skinuli sa nekoliko vršaćih mašina kaiše. Preduzimam najenergičnije i nadam se da ću ubrzo i sa ovim terencima svršiti.

O preduzetim merama i izvršenju likvidiranja komunističkih jataka izvestio sam Vas u zadnjem izveštaju.10

U Lazarevcu, Vreocima i V. Crljenima ima ukupno oko 300 nemačkih vojnika slabo naoružanih. Svega su petorica — starešina pravi Nemci, a ostalo Rumuni, Rusi, Česi i dr. Zadnjih dana prebeglo ih je kod nas sa oružjem više od 20. Svi ostali položiće oružje svakom ko bude zatražio, te sam prinuđen da jakim odelenjima krstarim oko njih i čuvam da neko od nepoželjnih (komunisti) ne ugrabe ovo oružje.

Održavamo neprekidno zborove u oba sreza, koristeći uvek sve svečanosti, proslave, sastanke i dr. Vidovdan je proslavljen po svima selima i varošicama na izuzetan način sa paljenjem vatri. Pitanje smeštaja i ishrane izbeglica iz Beograda rešeno je, te da ne budu ucenjivani i pljačkani visokim ce-nama.

U Čibukovici otpočeo je rad kursa za Ravnogorsko-ideo-loško upoznavanje svih intelektualaca iz oba sreza. Rukovaoc i glavni nastavnik kursa je profesor Mitar Baošić, pored redovne dužnosti šefa propagande. Kursevi će biti petnaestodnevni.

Inicijativom kapetana Petra Nedeljkovića preduzeto je u Lazarevačkom srezu podizanje 7 novih osnovnih škola po selima; potreba za ovim je bila davnašnja i velika te je došla sada na odličan prijem i pomoć od naroda.

Članice Ž.R.O.S11-a priređuju priredbe propagandnog karaktera po selima i varošicama; ostale završavaju kurseve bolničke.

Listovi, »Vidovdan« i letci izdaju se u još većem broju. Poslali smo novac za štampariju i dobićemo je za koji dan. Hartije imam u dovoljnoj količini, te ćemo celokupni posao na pismenom obaveštavanju naroda uvećati. Stavio mi se na raspoloženje novinar Samardžić iz Beograda. Molim ako raspolažete kakvim podacima o njegovoj ispravnosti da budemo obavešteni.

Formirane su, još ranije obučeni omladinci u brigadi. Kačerska brigada ima 2.000 a Lazarevačka 2.500 organizova-nih omladinaca u jedinice. U nedelju 30 ov. meseca vršim smotru istih.

Pljačke na pruzi Ljig — Gornji Milanovac privatne robe i drugih stvari vršilo je odavno za to organizovano železničko osoblje sa izvesnim crnoberzijancima. Policija Kačerskog sreza je ovo otkrila i pohvatala, pa ćemo ih primerno kazniti da bi se za ubuduće ovo sprečilo.

Dosadašnjeg referenta saniteta u korpusu d-r Bujana smenio sam sa ove dužnosti, te je ostao samo upravnik kor-pusne stalne bolnice. Ovo sam učinio sa razloga što je sklon pijančenju i ličnom uživanju, pa prema tome se pokazao nesposoban za ovu dužnost. Ovo mi je mesto upražnjeno, pa Vas molim da ako imate na raspoloženju mlađeg, a sposobnog lekara da mi ga za ovu dužnost uputite. Upotreba postojećih već lekara bila bi mi poteza zbog surevnivosti koja bi se stvorila, te je potreban stranac. Njegovu ženu koja je bila pove-renik Ž.R.O.S-a u srezu Kačerskom uklonio sam iz organizacije jer je komunistkinja. Ovo je učinjeno na zahtev članica Ž. R. O. S. a izabrana je nova, vrlo aktivna, koja je ustvari i obavljala i do sada sve poslove G-đa Vukosava Jakšić iz Belanovice. — XV Hirurška bolnica smešta se u Cibutkovicu srez Lazarevački. Do sada su od nagoveštenih 8 lekara došla 2. Njihova imena t.j. o njihovom dolasku sam Vas izvestio.

Snabdevanje jurišne brigade ovog korpusa u Sandžaku vrši se neprekidno sa hranom i svim ostalim potrebama.12 Ovaj posao mi sa velikim uspehom obavlja komandant sreza Lazarevačkog advokat Vojin Vojinović. Inače, imenovani odlično obavlja svoj posao u srezu kao komandant.

Prilog: Zaplenjena komunistička arhiva u borbi 11 jula i primerci listova i letaka koje izdaje propagandno odelenje ovog korpusa.13                     

Komandant, peš. kapetan II kl.                                                       Drag. M. Topalović14

M.P.15

16Neka Đokić učini izvod ovog pisma za sanitet za CNK u arhivu, upućeno 28. 7. 44.

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 76, reg. br. 17/4 (S-V-11097).

2  Odnosi se na 2. šumadijsku NO brigadu.

3  Milovan.

4  Prema izveštaju sekretara OK KPJ za Aranđelovac od 1. jula 1944, u ovoj akciji četnici su imali 2 mrtva, dok se gubici brigade ne pominju.

5 U to vreme je ta grupa korpusa dejstvovala u podunavskom srezu.

6  Toga dana brigada je vodila borbu protiv četnika u s. Kruševici. U pregledu rezultata borbi 2. šumadijske brigade od 6. juna do 1. av-gusta 1944. navodi se da su u borbama 11. jula ubijena 4 neprijatelja, dok se gubici brigade ne pominju. Opširnije o borbama brigade protiv četnika u selima Darosava, V. Orašje, Koračića, M. Ivanča, Lipovac i Banja, u vremenu od 1. do 24. jula, vidi tom I, knj. 9, dok. br. 56.

7 Reč je o grupi boraca Čačanskog NOP odreda »Dragiša Mišović«. Grupu je predvodio Dušan Radojčić Srećko.

8 Svetislav.

9  Borbu protiv četnika i Nemaca vodili su 2. šumadijska NO brigada i Kosmajski NOP odred. O borbama tih jedinica vidi tom I, knj. 20, dok. br. 158.

10  i 13 Redakcija ga nije pronašla, kao i pomenute priloge.

11  Ženski ravnogorski omladinski savez.

12 Tako piše u originalu.                       

14 Dragomir.

15 Okrugli pečat: »Komanda jugoslavenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 80«.                           

16 Tekst do kraja napisao je na poleđini originala Draža Mihailović


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument