ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA 1. JURIŠNOG KORPUSA OD 25. JULA 1944. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA POSEDANJE POLOŽAJA NA LEVOJ OBALI R. JABLANICE RADI NAPADA NA JEDINICE NOVJ1

ŠTAB I JURIŠNOG KORPUSA

O. Br. 101

25 jula 1944 godine

POLOŽAJ

ZAPOVEST-

Sekcija Kuršumlija 1 : 100.000

Situacija: Komunisti glavnim snagama povlače se prema planini Kukavici.2

U cilju daljeg gonjenja naša grupa korpusa kreće danas na polazni položaj na levu obalu reke Jablanice.

Naš I korpus kreće u s. Pusto Šilovo, sa zadatkom da po-sedne položaj na levoj obali reke Jablanice od Medveđe do s. Buzuluk isključno.

NAREĐUJEM:

Sve brigade odmah po prijemu ove zapovesti krenuće pravcem s. Bučumet—Gazdari—s. Pusto Silovo. U s. Pusto Silovo poručnik Borišić izvršiće na licu mesta raspored snaga i dati svakoj brigadi zadatak.

Izviđanje u pravcu s. Tupale, Sijerinska Banja i preko Crnog Vrha ka s. Đulekare.

Vezu u desno uhvatiti sa Jablaničkim korpusom u Retko-ceru, a u levo sa III Jurišnim korpusom u s. Bučumet. Ishrana sa terena. Na hitno izvršenje!

KOMANDANT — KAPETAN3

Dostavljeno: K-tu I, II I III Jurišne brigade

NAČELNIK ŠTABA — PORUČNIK

M.P.4

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 26, reg. br. 38/2 (S-V-1085/2).

2  Zbog jakog pritiska neprijatelja (četnika, ljotićevaca, Bugara i Nemaca) na jedinice 21. i 25. divizije NOVJ, koje su prethodnih dana odolevale žestokim napadima, Glavni štab NOV i PO za Srbiju naredio je 24. jula da se divizije prebace na desnu obalu r. Jablanice radi ofan-zivnih dejstava pravcem Vrućevce — Sipašnica — Kololeč — Koretin. Opširnije o tome vidi tom I, knj. 9, dok. br. 38, 39 i 178.

3  Komandant je bio Predrag Raković.

4  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 53«. To je oznaka za 2. ravnogorski korpus.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument