ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA 2. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 24. JULA 1944. KOMANDANTU DRINSKOG KORPUSA O RASPOREDU I DEJSTVIMA POTČINJENIH JEDINICA7

Dragi Aleksa2

Primio sam tvoje pismo sinoć u 18h3

Situacija ovde sledeća: Preko Babina, jedna jača komunistička grupa (1 do 2 brigade) prošla je u pravcu Goleša i Lima preko Vrbova.4 Čim sam dobio ovo obaveštenje naredio sam da se IV jurišni korpus rokira u levo i uhvati vezu sa Kalajitom,5 koji u slučaju jačeg pritiska da se povuče na levo krilo IV juriš. korpusa, tako da se drže položaji na levoj obali Poblaćnice. Letećoj [brigadi] »5 oktobar« naredio sam da dođe na Metaljku kod Srebničke [brigade] a jutros, obe da dođu na Vis i Boljaniće. Bataljonima koji su bili na pret-straži na Visu i Kovaču naredio sam da uđu u sastav brigada.

Jutros, međutim, dobih izveštaj da su se komunisti povukli sa Babina nazad u Kamenu Goru što još nije provereno.

Danas se sastajem sa Railićem6 pa ćemo se dogovoriti za jednu akciju bilo u srezu Pribojskom ili u srezu Plevaljskom na levoj obali Ćeotine o čemu ću te blagovremeno obavestiti.

Komunisti se nalaze u Matarugama, Vlahovićima, Kosanici, Mijakovićima, Potpeću, Gornjem selu, Sumaniki7 i Jasenu. Svega 2—3 brigade.

Plevaljska gerila ubila je jednog komandanta bataljona Krajiške brigade, jednog političkog čete i 5 partizana. Zarobili su jednu mašinku i nekoliko pušaka.8

Prilazem ti nekoliko depeša iz kojih ćeš videti situaciju.9

Branko je tražio jednim poverljivim naređenjem mobilizaciju svih naših oružanih snaga i koncentraciju na prostoru Cajniče, Goražde, Ustikolina, Miljevina, Goražde, Čelebić.10 Ovo ti naređenje ne mogu slati već ćeš ga pročitati kada se vidimo.

To što si poslao kurire Ružiću11 i što si poslao Nikolića u Pivsku planinu kolosalna je stvar.

Organizuj relejne stanice do Kalinovika kako bi mogli blagovremeno da se prikupimo, i da uništimo tu diviziju koja se kreće od Bjelimića.12

Čestitam ti na visokom odlikovanju. Ako te to ne umekša ništa neće.

Dragiša13 je po Brankovom naređenju predao Brigadu i otišao u Rudo radi jednog drugog zadatka.

24 - VII -44                 

Mnogo te pozdravlja, tvoj

Voja14

 

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 142, reg. br. 6/2 (CG-V-l 644/1).

2  Drašković.

3  Redakcija ga nije pronašla.

4  Odnosi se na 3. i 4. sandžačku brigadu 37. divizije NOVJ. Vidi dok. br. 226, objašnjenje 4.

5  Vuk Kalaitović. Vidi dok. br. 229.

6  Radoman.

7  Šumani.

8  Redakcija nije uspela da proveri tačnost tih navoda. 9 Redakcija ih nije pronašla.

10 Vidi dok. br. 228. 11 Ivan.

12  Sada: Odžaci. Na tom prostoru tada su dejstvovali delovi 29. divizije NOVJ.

13  Vasiljević.

14 Vojislav Lukačević.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument