ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 23. OKTOBRA 1943. KOMANDANTU GATAČKE BRIGADE ZA SADEJSTVO S NEMAČKIM JEDINICAMA U BORBI PROTIV DELOVA 10. HERCEGOVAČKE BRIGADE NA TRUSINI 1

KOMANDA 210. POLOŽAJ, 23-X-1943 u 13 h

KOMANDANTU 214 2—

Šegrt3 sa grupom oko 800 partizana nalazi se na Trusini, gde je opkoljen od strane Nemaca4 i nevesinjaca.5 Nastojte po svaku cenu da zatvorite prolaz partizana iz Gacka, da ne bi pritekli Šegrtu u pomoć. Jednu četu odredite da u zajednici sa fojničkom četom koja se nalazi iznad Poda — Ivica — zatvori prolaz: Hum — Ljeskov dub. —

Sa ostatkom ljudstva obezbedite položaje Nadinići — Lukovice — Gradina.

U slučaju nadiranja partizana iz Gacka najhitnije nas iz-vestite, da bi i mi o tom izvestili nemačku komandu radi intervencije.6

Redovno šaljite patrole u izviđanje u pravcu partizana. O svemu me hitno izveštavajte.

Nemci izveštavaju da im u pojačanje za Hercegovinu stižu još dve divizije.

Gatačka brigada dobiva još 20 automatskih oruđa sa municijom i čim iste primimo rasporedićemo ih po jedinicama. -

Sve podatke koje imate o partizanima u tom kraju, a naročito o efektu upada naših u Gacko, dostavite nam hitno.

S verom u Boga za K. i O.

NB Pročitati pa odmah uništiti. —

Komandant 210 M.P.7

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 202, reg. br. 4/4 (BH-V-9029).

2  Brojčana oznaka za Gatačku brigadu.

3  Vlado, komandant 10. hercegovačke NOU brigade.                             

4  Odnosi se na delove nemačke SS divizije »Princ Eugen«.

5  Delovi Nevesinjskog korpusa.                                                           

6  U toku 24. oktobra delovi 10. hercegovačke brigade su razbili delove nemačke SS divizije i Ljubinjsku četničku brigadu i istog dana zauzeli Ljubinje, dok su se četnici i Nemci povukli u Stolac (tom IV, knj. 18, dok. br. 138).

7  Milorad Popović


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument