ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 2. MILEŠEVSKOG KORPUSA OD 23. JULA 1944. KOMANDANTU 2. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA O BORBAMA ČETNIKA PROTIV NOVJ KOD BISTRICE1

KOMANDA II Mileševskog korpusa

Br. Službeno

23 juli 1944 godine

u 16 časova

Položaj

KOMANDANTU CRNE GORE I STAROG RASA I KOMANDANTU II GRUPE JURIŠNIH KORPUSA I AĐUTANTU NJ. V. KRALJA PETRA II MAJORU G. VOJI LUKACEVlCU. —

Prema podacima koje ja imam noću 20/21 o.m. III i IV Sandžačka kom. brigada izbile su na liniju: s. Krnjača — s. Vrbova — s. Pribojska Goleša — s. Toci — s. Kalafati2 — s. Maržići — s. Kučin.3

U toku 22. o.m. manji delovi komunistički napali su No-vovarošku i Sjeničku brigadu na Bistrici kojom prilikom je ranjen jedan pratioc kapetana Nikolića. Njihov napad je odbijen.

22 o.m. u zoru komunisti su stupili u kontakt sa patrolama Pribojske brigade i posle kraće borbe otstupile su patrole Pribojske brigade.

Ja se nalazim na liniji: s. Bič — Crgoljevo Brdo.

Po dolasku otpočeo sam sa mobilizacijom Pribojske brigade, išlo je dobro. Uspeo bih da mobilišem celu Pribojsku brigadu za tri dana i da streljam neke komunističke simpatizere i dezertere da se na teritoriji sreza Pribojskog nisu pojavili komunisti. Sada mi je rad onemogućen na teritoriji sreza Pribojskog gde se nalaze komunisti. Pribojska brigada ima sada sa komorom 250 ljudi. Ja imam iz Novovaroške brigade i moje štabne čete 80 boraca.

Ovog momenta dobih izveštaj iz Prijepolja da se u navedenim selima nalazi cela 37. divizija sastava: III i IV Sandžačka i VIII Crnogorska brigada. Na prostoru: Veliko-župske-Komaranske i Brodarevske opštine koncentrišu se jake komunističke snage4 sa namerom da pređu na levu obalu Lima u pravcu Belobaba.

U Prijepolju streljano je 13 komunističkih simpatizera.

Na prostoru: s. Čelice — s. Bistrica nalaze se Novovaro-ška i Sjenička brigada. Poručnik Šekularac5 otišao negde u Aljinoviće na sastanak sa Nemcima ili sa onim iz Prijepolja, neznam radi čega.

II Mileševska brigada nalazi se na prostoru s. Drenove koja ima malo ljudstva i slabo je naoružana. I Mileševska brigada nalazi se na, levoj obali r. Lima. Naredio sam mobilizaciju celokupnog ljudstva u svim srezovima.

Naredio sam za omladince, za mladiće, za Vašu pratnju i za komoru da se sve najhitnije prikupi i uputi.

Vaše naređenje za kapetana Rajilića poslao sam, koji je ovih dana bio u Prijepolju. Poslao sam mu 250.000 dinara a Žicu 100.000 dinara sa Vašim pismom. Dao sam komandantu Pribojske brigade 50.000, komandantu sreza Pribojskog 30.000, komandantu sreza Sjeničkog 40.000 dinara. —

Br. 11 trebao je da preduzme neku lokalnu akciju protiv 37 kom. divizije pa da li je preduzeo ili nije, nemam podataka.

Izveštaje šaljem svakoga dana bilo aktom bilo preko telefona.

Onih 6 vojnika koji su sa puškomitraljezom prebegli u Zlatiborsku brigadu vratili su se ponovo u Pribojsku brigadu.

Od mene je tražio kapetan Arsović6 da sa svojim jedinicama posednem Lim na prostoru s. Bistrica — Prijepolje navodno da će na taj način dobiti municiju i spremu od njega. Odgovorio sam mu gde se nalaze moje jedinice i ako ja trebam taj prostor da posednem neka se vama obrate pa kako Vi budete naredili ja ću ga posesti.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI!             

Komandant, kapetan

 

1  Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 143, reg. br. 10/2 (CG-V-1793).

2  Kalafatovići.

3  Vidi dok. br. 226, objašnjenje 4.                       

4  Odnosi se na dejstva jedinica 1. proleterske divizije i 8. crnogorske brigade (tom I, knj. 16, dok, br. 218).

5  Miloš. U nekim dokumentima potpisuje se kao Milan. Bio je komandant Sjeničke brigade.

6 Dušan.

7 Vuk Kalaitović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument