ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA 2. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 23. JULA 1944. KOMANDANTU DRINSKOG KORPUSA O DEJSTVIMA ČETNIKA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD ČAJNIČA I PLJEVALJA1

KOMANDA

Starog Rasa, operativnih

snaga Crne Gore i II grupe

juriš. korpusa broj 40

23 juli 1944 g

položaj

KOMANDANTU DRINSKOG KORPUSA — MAJORU G DRAŠKOVIĆU

Juče 22 stigao na Metaljku.2 Sve jedinice izbile na određenu liniju. Uhvaćena veza sa IV bataljonom Pljevaljske brigade koji je bio u Poblaću radi mobilizacije ljudstva.

Po naređenju Čika Branka3 Dragiša Vasiljević pozvan u Rudo. Zamenjuje ga potporučnik Vučković.

Jutros dobio obaveštenje da je Kalajit4 stupio u kontakt sa partizanima u selu Goleša.5 Ima ih u Krnjači i u Tocima. Verovatno da će jedna brigada pokušati prelaz kod Maržića a jedna kod Izbičnja kuda je pre desetak dana prešla 37 divizija.

U vezi sa ovim naredio sam da Kalajit postavi snage koje ima na desnoj obali Lima na liniji Celice Bistrica. Arsović6 da zatvori prelaze u pravcu Drenove. Ja sam pomerio brigadu »5 oktobar« u pravcu Metaljke. Čim se sastanem sa Railićem7 narediću prikupljanje da ih napadnem s leđa.

Obrazuj relejne stanice Foča — Metaljka radi brzog prenosa pošte.

Čika Branko naredio opštu mobilizaciju sreza Fočanskog kao i Romaniskog korpusa i prikupljanje na prostoru: Čaj-niče, Goražde, Ustikolina, Miljevina, Šćepan polje, Čelebić. Miša8 treba da dođe radi ličnog sastanka sa Čika Brankom, Pri prolazu dođite do mene da se vidim sa Mišom.

Voj. S. Lukačević

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča. k. 142, reg. br. 5/2 (CG-V-1644).

2  Vidi dok. br. 226.

3  Zaharije Ostojić.

4  Vuk Kalaitović.

5 Vidi dok. br. 229.

6   Dušan

7  Radoman, komandant 1. mileševskog korpusa.

8 Milorad Momčilović, komandant Romanijskog korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument