ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 1. LIČKOG KORPUSA OD 22. JULA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI O SARADNJI ČETNIKA SA NEMAČKIM OKUPATOROM1

ŠTAB I LIČKOG KORPUSA                                                            Lično.

Str. Pov. Br. 160. — 22 jula 194[4]                                                                    

KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI.—

U vezi naših odnosa prema N.(emcima) dostavlja se sledeći izveštaj:

1. Hrana je smanjena i to: 1. brigadi od 620 obroka na 300. U Gračacu je ukinuta hrana svima izbeglicama, a to je samo za Medačke porodice 84 obroka. Za drugu brigadu smanjeno je od 336 na 100 obroka. Odredu »Marić« i ostalim jedinicama hrana nije smanjena. Izvešten sam od N. komandanta iz Zrmanje da je to urađeno po naređenju divizije.3

2. Na dan 18 t.m. N. komandant u Gračacu, saopštio je komandantu 1. brigade K-tu Medačkog odreda naređenje N. divizije i armije,4 koje se odnose na sledeće:

a). Pročitao je sve naše jedinice i njihove komandante od Knina, pa prema Lici i Bosni, rekavši da svaka ova jedinica u pojedinom garnizonu samostalno potpada pod dotičnu njihovu komandu.

b). Zatim je pročitao naređenje, koje je navodno napisano u saglasnosti sa četničkim jedinicama i starešinama, da Srbi--četnici u Hrvatskoj, od sada pa u buduće, ne smiju nositi značke sa dvoglavim orlom, a naročito ne sa monogramom; da se ne smiju nositi srpske trobojnice i zastava; da se mogu nositi samo mrtvačke glave, koje će oni izraditi i nama do-deliti; svi oni koji ne budu hteli skinuti ovakve značke, već ih budu i dalje nosili, da će se skinuti sa hrane i poslati za Srbiju.

Komandant je naredio da se ovo provede u delo i saopšti četnicima.

Prilikom razgovora sa N. komandantom bataljona u Zrmanji, imenovani mi je ovo isto saopštio usmeno i tražio moje mišljenje po ovome. Odgovorio sam na sledeće:

1.  — Ne pristajemo da se borimo pod komandu hrvatske vojske, već jedino pod neposrednu komandu N. vojske, kao što je to sada slučaj na teritoriji ovoga korpusa. Pristajemo na zajedničku borbu protiv komunizma sa svima onima koji se protiv njih bore, ali da između nas i drugih hrvatskih jedinica koje se bore postoji N. komanda kao jedina pretpostavljena.5

2.   — Ne pristajemo da nam se oduzmu četnički znaci koje sada nosimo. Mi imamo četničku značku u vidu mrtvačke glave i ne želimo i ne pristajemo na drugu značku.

3.   — Srpska trobojnica i četnička zastava su naši amblemi i svetinje, kojih se nemožemo odreći.

4.  — U koliko se četnicima ukine hrana i davanje pomoći za borbu protiv partizana, mi ćemo se boriti i dalje, bez ove pomoći i koncentrisati u četničke veće jedinice. Kada smo bili kadri da ovo izdržimo 1941 godine, bez oružja, municije spreme, izdržaćemo i sada, pa makar i svi izginuli. Hrvatsku vlast ne priznajemo, jer ona ne garantuje sigurnost i bezbed-nost života naših porodica i naše imovine.

Najzad, mi se slažemo sa svim onim šta reši naša Dinarska četnička divizija, kao pretpostavljena komanda.

Sve gore navedeno izneo sam komandantu u razgovoru, i do sada ništa nije napisano. U koliko ovo budu tražili, upu-tiću ih na diviziju.

5.  — Na dan 19 t.m. N. komandant u Gračacu je naredio komandantu 1. brigade, da četnici iz Gračaca i Vučipolja idu u operaciju preko Klapavice, Mazina i za Udbinu i to bez ikakvih drugih jedinica.

Komandant 1. brigade je doznao da će tih dana proći kroz Gračac neka Hrvatska jedinica i da je to razlog za slanje 1. brigade u operaciju. Radi ovoga brigada je pošla u akciju, ali za Gubavčevo polje. Rezultata još nemam.

Prema svemu izloženom sprema se nešto, te treba biti jako obazrivi.

Ovo treba najhitnije proveriti i ustanoviti o čemu se radi.

6.  — Juče sam dobio izveštaj—telefonski iz Lapca da dolazi poručnik Benko iz divizije. Sinoć sam čekao kolonu, ali ga u koloni nije bilo. Možda se zadržao negde na putu. Od njega bi saznao tačnu situaciju.

Molim da se po prednjem stupi u vezu sa N. komandom i ustanovi pravo stanje stvari, kao i da se o tome najhitnije izvestim, kako bi znao da se upravljam. —

7.  — N. jedinice sa teritorije ovoga korpusa polaze danas u operacije prema severnoj Lici.

Molim prednje smatrati kao najhitnije.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

KOMANDANT major, Mil. Vuksanović6

sve same gluposti ništa zajedničkog ni sa Nemcima ni sa ustašama.7

Orlovi beli da nastave let 8

7/8. 44. M. Đ.9

 

1  Fotokopija originala (pisanog na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 160, reg. br. 38/3—1 (H-X-300/l).

2  Reč koja označava mesto odakle je izveštaj poslat ne može se pročitati.

3  i 4 Reč je o nemačkoj 264. pešadijskoj diviziji, pod komandom 2. oklopne armije.

5 i 7 O saradnji Nemaca i četnika pod komandom vojvode Momčila Đujića vidi dok br. 41, 73, 74, 77, 78, 198, objašnjenje 33, dok. 225 i prilog IV, dok. br. 1, 12 i 13.

6 Milivoje.

8 i 9 Tekst je dopisao Momčilo Đujić, ćirilicom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument