ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 2. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 21. JULA 1944. POTČINJENIMA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U DELU SANDŽAKA I ISTOČNE BOSNE1

KOMANDANTU2 III KOLONE KAPETANU DRAGUTINU TOMIĆU

Prema dobivenom zadatku od Istaknutog dela štaba Vrhovne komande3 a na osnovu opštih instrukcija Vrhovne komande, izvršen je prelaz Lima na više mesta sa zadatkom čišćenja terena na prostoru između Lima, Drine i donjeg toka reke Tare, spajanja sa Romaniskim korpusom, hvatanja veze sa Hercegovačkim snagama preko Gackog, davanja podrške mnogobrojnim gerilskim odredima koji dejstvuju u srezovima Plevaljskom, Bijelopoljskom i Savničkom, omogućavanja mobilizacije naših snaga u Sandžaku i najzad sa zadatkom zauzimanja polaznih položaja za opšti napad na komuniste.

Prema do sada dobivenim podacima komunisti se povlače ispred naših snaga ne primajući borbu, te do sada sa njima još nije uspostavljen borbeni dodir.4

Odstupaju u dva pravca, jednim delom pravcem: Čajniče — Ponikve — Meljak — Kosanica, drugim delom Čaj-niče — Metaljka — Vis — Bučje — Babine — Kamena Gora.

U vezi sa dobivenim zadatkom i namerama komunista

NAREĐUJEM:

I Kolona:

Komandant kapetan Mandić5 200 boraca  17 automat. oruđa 2 mino bacača                    

Polazi sa Zaborka danas u 16 časova pravcem: Čajniče — Ifsar — Foča sa zadatkom da što pre uhvate vezu sa Romaniskim korpusom

koji se nalazi na levoj obali Drine na položajima: Gradačka stena — Sište6 — Pijevac. Sa ovom kolonom krenuće i major Drašković, komandant Drinskog korpusa koji će preneti usmene instrukcije i naređenja komandantu Romaniskog korpusa. Major Drašković7 preduzeće potrebne mere za:

a)  hvatanje veze sa Gatačkim korpusom8 preko Mra-tinjske čete.

b)  uspostaviće dodir sa gerilcima na Pivskoj planini.

v) Uputiće izviđačka odele-nja u pravcu Čelebića, u pravcu Ograđenice, u pravcu Bobova sve dok se ne uspostavi dodir sa komunistima. g) izvršiće opštu mobilizaciju Fočanske brigade. d) vezu će održavati radiostanicom i kuririma.

II Kolona:

Komandant kapetan Dragiša Vasiljević 340 boraca 24 automat. oruđa 2 teška bacača 2 laka bacača

Ova kolona krenuće sutra 22 ovog meseca pravcem: Zaborak — Ponikve sa zadatkom:

a)  potiskivanja slabijih komunističkih delova u koliko na njih naiđe.

b)  hvatanja veze sa našim gerilcima u Bukovici. Pozvati Marka Skuletića da se javi ovom štabu.

v) izviđanja Ćeotine, naročito u pravcu prelaza Kod Tatarovine.

g) potpomoći mobilizaciju Čajničke brigade.

d) vezu održavati desno sa kolonom majora Draškovića, a levo sa rezervom na Metaljci.

III Kolona:

komandant kapetan Dragutin Tomić 160 boraca 2 automat. oruđa

Polazi sa Zaborka sutra 22 u 8 časova. Pravac Metaljka sa zadatkom da očisti i potisne slabije komunističke delove u koliko ih bude i ovlada Metaljkom.

Uhvatiće i održavaće vezu sa II kolonom a levo sa IV kolonom

IV Kolona:

Komandant kapetan Kolarević9

1000 boraca 30 automat. oruđa 2 laki bacača

Polazi sa Zaborka sutra 22 u 8 časova u pravcu Poblaća i posešće položaj sa glavnim snagama na levoj obali reke Poblaćnice. Komandno mesto ove kolone selo Gole kod Mustafina groba. Uputiće na pretstražu dva bata-ljona i to jedan bataljon na Kovač planinu, a jedan bataljon na Vis.

Bataljon sa Kovača upući-vaće izviđačke delove preko Starhovog dola10 do Ćeotine a desno će patrolama održavati vezu sa Metaljkom.

Bataljon na Visu uputiće jednu četu na Vučevu a izviđanja će vršiti u pravcu Bo-ljanića i Brvenice kao i u pravcu Gradine. Uspostaviti što tešnju vezu sa Plevalj-skom brigadom preko Go-tovuše i Jugova.

Ja ću se nalaziti sa štabom na Metaljci.                       

Veza. I kolona održavaće vezu sa štabom radiostanicom i kuririma. II, III i IV kuririma. Odmah po izbijanju na određene položaje svaka kolona uputiće ovom štabu po dva ordo-nansa i po dva meštanina koji poznaju put. U slučaju napada dati znak dvema belim raketlama, traženje pomoći pored dve bele raketle označiti još jednom crvenom u pravcu neprijatelja. Da se ide u pomoć napadnutoj koloni znak je dve crvene ili dve zelene rakete.

Znaci raspoznavanja:

za 21 juli           Miloš — Mihailo

za 22                  Stanko — Sava

za 25                  Bogdan — Branko

Ugovoreni vidljivi znaci:

za 21 juli           3 puta dići pušku iznad glave

za 22                  3 puta mahnuti kapom na više

za 23                  2 puta raširiti obe ruke.

Ishrana. Za I, II i III kolonu baza za [sna]bdevanje Zaborak gde će se upućivati komora za prijem hrane. U koliko komora nije prispela ishrana na terenu iz obližnjih sela, no strogo voditi računa da se stanovništvu ne uzima i ono poslednje sa čim raspolaže pošto je već opljačkano od komunista. Na rekviriranu hranu daće [se]11 priznanice ako već nema novaca. Meso plaćati po 250 dinara a žito i ostale namirnice prema nahođenju komandanta.

Komandant IV kolone narediće da se baze za ishranu njegovih brigada pomere iz dosadanjih mesta u Mioče. Pravac snabdevanja Mioče — Sastavci i dalje putem koji ide dolinom Podblaćnice. U koliko komora ne bude stigla ishrana će se vršiti i to bataljon na Kovaču iz Osoja, Skenderovine i Dubrava. Bataljon na Visu iz Milakovića, Vučeva, Zaostara i Ri-tošića.

Rekviziciju vršiti preko komandanta mesta, odnosno kmetova i od lica koja su kažnjena od strane mesnih vlasti radi neposlušnosti i neizvršenja naređenja.

Rekviziciju vršiti na način kako je označeno za I, II i III kolonu.

Ranjenike posle ukazane prve pomoći upućivati u Rudo..

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

Komandant, major Voj. S. Lukačević

Ađutant Njegovog Veličanstva Kralja

Dostavljeno: komandantu I, II, III,i IV kolone                              .                  .         

I D S V K12

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 142, reg. br. 4/3 (CG-V-1658).

2  Dalji tekst u naslovu napisan je mastilom, ćirilicom.

3  Taj štab, pod komandom potpukovnika Zaharija Ostojića, nare-dio je 14. jula 1944. komandantu 2. grupe jurišnih korpusa da napadne jedinice 37. divizije NOVJ u rejonu Zaborak — Mustafin Grob — Kovač — Cajniče. Istim naređenjem određen je Vojislav Lukačević da komanduje 2. grupom jurišnih korpusa, pod čiju komandu su potpali:

Drinski leteći korpus, 4. jurišni korpus (bez Zlatiborske brigade), 1. i 2. mileševski korpus i leteća brigada »Bosna« (Arhiv VII, Ča, k. 164, reg. br. 31/1).

U naređenju Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande od 17. jula 1944. navodi se da su četničke snage slabe za takvu akciju, pa se naređuje da se posedne desna obala Lima i spreči prodor NOVJ u Srbiju, a kad se privuku jače četničke snage iz Srbije — da će se postupiti po naređenju od 14. jula (Arhiv VII, Ča, k. 164, reg. br. 34/1).

4  Reč je o manevru 37. divizije NOVJ (bez 8. crnogorske brigade) koja je, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa, u toku 19/20. jula, napustila položaje Brodarevo — Kamena Gora — Podpeće i smestila se na području: Barice — Brašansko brdo — Vrbovo — Goleša — Mar-žića — Džurovo, sa prednjim delovima na r. Limu. U toku 22. jula četnici i Nemci (delovi puka »Brandenburg«) vodili su žestoke borbe protiv 4. crnogorske brigade na položajima Barice — Brašansko brdo—  Babine, odbacivši delove brigade sa Brašanskog brda. U protivna-padu neprijatelj je odbijen i posednuti su stari položaji. I naredna četiri dana vodile su se žestoke borbe na položajima Babine — Izbičanj—  Vis. Vidi dok. br. 228, 229 i 230; tom I, knj. 16, dok. br. 218, 219 i 222.

5  Jovan.

6 Naziv na karti 1 :100.000 nije nađen.

7 Aleksa.

8 Redakcija ne raspolaže podacima o Gatačkom korpusu. Postojala je Gatačka brigada u Nevesinjskom korpusu.

9  Milomir.

10  Strahov da

11 Na ovom mestu original je oštećen. 352

12 Istaknuti deo štaba Vrhovne komande.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument