ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 502. KORPUSA OD 19. JULA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE O STAVU NEMACA PREMA ČETNICIMA1

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI.—

Na frontu 502. korpusa nema ništa novo.                              ;

Trupe drže stare položaje.

Na dan 17. ov. meseca Nemci su u Pađenima razoružali 11 pađenaca, iz razloga što su im iz Očestova ukrađena 2 pištolja. Pošto je dokazano da ni jedan četnik iz Pađena nije bio toga dana u Očestovo to im je oružje vraćeno.

Posle ovoga došli su N. na staru Stražu razoružali 12 četnika i odneli im oružje. Dokazano je da [je] u Očestovo bio komandant 2. bataljona Vaskan Matijaš sa, nekoliko ljudi, a [naj]verovatnije je da su isti ukrali ovo oružje, kako će se ovo sve svršiti nije mi još jasno. Kod imenovanog je disciplina najslabija isti nema nikakvog razumevanja za našu organizaciju. Imenovani je samo dobar puško-mitraljezac i ništa više. Mišljenja sam da bi imenovanog trebalo smeniti sa dužnosti, a na njegovo mesto jednoga poštenog podoficira. Stvarno u ovom korpusu nema podesno lice da bi moglo da komanduje sa ovim bataljonom.

Kurir koji je upućen za Dvor na Uni izgubio je sav svoj propagandni materijah, poštu nije izgubio, već samo propagandni materijal. Šta je u istome bilo meni nije poznato. Kurir je produžio put sa auto kolonom za Dvor na Uni.

Molim da mi se dostavljaju vesti, jer u opšte o situaciji kako unutrašnjoj tako i spoljnoj neznam ništa, pošto vesti ne dobijam već više od mesec dana, a radio aparata nemam.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

19. jula 1944. godine                                Komandant kapetan Živad. Đ. Mladenović2

Položaj                                            

M. P.3

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 153, reg. br. 46/7 (H-V-645).

2  Živadin.

3  Okrugli pečat: »Štab 502 korpusa«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument