ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DIREKTIVA KOMANDANTA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 19. JULA 1944. POTČINJENIM KOMANDANTIMA KORPUSA ZA BORBU PROTIV NOVJ U TOPLICI I JABLANICI U SADEJSTVU SA OKUPATORIMA I KVISLINZIMA1

Br 39

19 - VII - 1944 2

DIREKTIVA BROJ 3

21-va komunistička divizija probila se iz oblasti Jablani-ce zapadno od Kuršumlije u pravcu planinskog čvora Požar koga drži sa svojom glavninom. Jačina ove divizije oko 2500 boraca a sastavljena je iz 4, 5 i 6-te brigade.

Namera ove divizije verovatno je manevarski pokušaj da se udari u leđa našim trupama koje su branile otsek Kuršumlija — Beloljin. No dalja njena namera verovatno je da privuče snage na sebe kako bi se olakšala situacija glavnih komunističkih snaga u Jablanici. Ova divizija ima zadatak i da zagrožava našu komunikaciju sa Kruševcem i Jošaničkom banjom.

Glavne komunističke snage na ovom prostoru ostale su i dalje oko planinskog grebena Sokolovica — Arbanaška i Radan planina3. Verovatno da se na tom prostoru nalazi 24-ta i 25-ta divizija sa komunističkim štabom za Srbiju4 i štabom za Makedoniju.

Prema komunističkim snagama u oblasti Jablanice počinje napad 20 jula sa jačim snagama:

27-ma Bugarska divizija sa težištem na svom desnom krilu napada pravo na jug sa otsekom Kuršumlija — Prokuplje koju liniju su Bugari kao polazni položaj zauzeli u toku 19 jula.5

—  5 dobrovoljačkih bataljona krenulo je u toku 19 jula od Leskovca prema Lebanu sa zadatkom da sa Istoka napadnu komunističke snage u Jablanici.

—  Na planini Kukavici i duž nove Srpsko-bugarske granice nalazi se 5 Bugarskih divizija sa zadatkom da spreče izvlačenje partizana u tom pravcu.

Obzirom na celu ovu situaciju partizani se mogu odlučiti na sledeće:

1.  — Mogu primiti odsudnu borbu u prostoru Jablanice a 21-va divizija u prostoru Požar — Lepa gora6. Ovo rešenje za njih bi moglo da bude katastrofalno i malo je verovatno.

2.  — Mogu pokušati da se i ostale snage iz Jablanice izvuku preko Kuršumliske banje u pravcu Lepa gora — Požar gde im je već 21-va divizija. Ovo rešenje je vrlo verovatno jer ima znakova koji pokazuju da je ono pripremljeno.

3.  — Mogu pokušati da se preko Kuršumliske banje izvuku u oblast glavnog masiva Kopaonika u kom slučaju bi im 21-va divizija bila prednje obezbeđenje da sa pravca Brus — — Blace ne budu iznenadno napadnuti. Ovo rešenje je naj-verovatnije.

U okviru ovih mogućnosti 21-va divizija može doneti sledeće odluke:

a) Ili da nas sačeka i primi borbu na položaju Požar — Lepa gora. Ovo je verovatno.

b) Može isprazniti Požar i Lepu goru pred našim udarcem sa težnjom da se preko Župe izvuče na Jastrebac. Ovo je vrlo verovatno i za nas bi prestavljalo teško rešenje jer bi partizani uspeli da se odvojeno vodi akcija prema 21-voj diviziji a odvojeno prema snagama u Toplici.

v) Mogu pokušati da se povlače u pravcu Kuršumliske banije u prostor Jablanice gde su njihove glavne snage. Ovo rešenje će biti samo izraz nužde tj. ako partizani na to budu primorani.

Naše trupe moraju tući 21-vu diviziju i uzeti planinski čvor Požar — Lepa gora u svoje ruke. A potom već prema situaciji mora se goniti ova divizija sa ciljem da se uništi ili razbije tako da više ne postane sposobna za borbu za duže vreme.

Odstupeli partizani prema Župi i Jastrepcu naše trupe će se tada okrenuti za njima.

Prime li partizani borbu na Požaru i Lepoj gori naše trupe će ih tući po svaku cenu a kad ih na tom položaju razbiju produžiće gonjenje sa zadatkom da što pre izbiju prema Kuršumlijskoj banji i stave se u položaj za sprečavanje izvlačenja partizana iz Jablanice i za napad u pravcu Jablanice sa zapada. Odstupe li partizani sami u pravcu Jablanice onda po zauzeću Požara moraju se goniti bez predaha do Kuršumliske banje. Prema svemu izloženom naš napad na 21-vu diviziju u prostoru Požar — Lepa gora otpočeće 20 jula u 3 časa sa polaznog položaja (koji mora biti zauzet 19 jula do mraka):

—  V jurišni korpus poćiće u napad sa polaznog položaja Đurla (869)

—  I jurišni korpus poćiće u napad sa polaznog položaja zapadno od Sibnice sa kose koja se od visa Đurla spušta u selo Sibnicu pa ulevo do kote 584 južno od s. Sibnica.

—  III jurišni korpus polazi u napad sa polaznog položaja Popovo guvno (603) — Čukarice (583) ovaj položaj nalazi se zapadno od sela Džukela i Kaševar.

—  II jurišni korpus ulazi u opštu rezervu i do mraka 19 o.m. preći će u s. Trbunje odakle 20 do 3 časa kao rezerva grupe učestvuje u napadu kretajući se za III jurišnim korpusom.

Štab grupe 19 jula pred mrak u selu Trbunje a 20 u napadu ide sa rezervom za III jurišnim korpusom.

Trupe potpukovnika Keserovića moraju biti prikupljene na grebenu Jastrebca i naročitu pažnju obratiti prema Župi kako bi za slučaj da se partizani tamo izvuku potpukovnik Keserović mogao sa grupisanom snagom lupiti po njima i tući ih a u najmanju ruku on mora apsolutno sprečiti da se partizani ponovo dočepaju Jastrebca jer bi u tom slučaju naše trupe bile ponovo stavljene pred težak zadatak.

Napad će početi 20 jula u 3 časa sa označenog položaja polaznog i razvijaće se po sledećem:

—  V jurišni korpus napada preko visa Mečak (847) — na Crnu Čuku (1063) — na Kukulić (1045) — na Požar (1163).

Težnja ovoga korpusa biće da što pre uzme u svoje ruke Crnu Čuku (1063) u čemu će ga potpomagati koncentričnim dejstvom I i III korpus.

—  I jurišni korpus napada na vis Konđilova (821) potom na Crnu Čuku pa na vis Požar.

—  III jurišni korpus napada sa polaznog položaja na Veliku Kaljaju (789) i potom sadejstvuje napadu za zauzeće Crne Čuke (1063).

Sa padom položaja Crna Čuka — Velika Kaljaja završena je prva faza našega napada. U drugoj fazi napadaće prvi i peti korpus na vis Požar, III korpus na Cerovačko Preslo (953) koncentrično se potpomažući po potrebi.

Sa zauzećem Požara i Cerovačko Preslo završena je druga faza i počinje treća faza u kojoj V korpus napada od Požara na Ravnu glavu (1112) na vis Sto i na vis Crna čuka (1197) I jurišni korpus po zauzeću Požara okreće pravo na jug i preko kose Golica napada na Crnu čuku (1197). III jurišni korpus od Cerovačkog Presla preko Sagonjevskih livada napada sa se-veroistoka na Crnu čuku.

Padom Crne čuke može se smatrati da je borba dobivena i tada nastaviti bez oklevanja i bez predaha gonjenje i to:

—  Ako je neprijatelj odstupio na jug gonjenje se produ-žava po sledećem:

—  V jurišni korpus i I jurišni korpus od Crne čuke preko s. Selova — Bećirova brda — Igrišta — Babine čuke i s. Zegrova i Velika šatra izbiju na položaj: V jurišni korpus na položaj Ivovik (873) sa frontom na jug prema Banjskoj reci a I jurišni korpus na položaj Crna čuka — Gelemač sa frontom prema istoku i jugu odnosno prema Kuršumlijskoj banji.

—  III jurišni korpus počinje gonjenje od Crne čuke kosom južno od s. Sagonjevo i preko visa Veliki Laz i Perunićske glave goni u pravcu s. Selište ka Tiovačkoj čuki koju zauzima sa frontom prema Banjskoj reci i sa tesnom vezom sa I korpusom na visu Crkvište.

—  II jurišni korpus sa ovim štabom kretaće se u gonjenju za III jurišnim korpusom.

NAPOMENA: na otseku s. Velika Šatra — vis Crna Čuka (879) — Crkvište nalazi se II Kosovski korpus kome je naređeno da sve položaje održi svakako do našeg dolaska.

Komora svih jedinica mora biti natovarena na konjima i pratiti svoje jedinice. Ono što nebude moglo da se stavi na tovarna grla već je u kolima prikupite se sve u Blacu gde će za zaštitu komore II jurišni korpus ostaviti jedan bataljon od najmanje 200 boraca za pratnju i zaštitu komore. Komora ostaje u Blacu dok ne bude pao vis Požar i tada će ovaj štab narediti pokret komore pogodnim putevima prema situaciji. Komandu nad celom komorom primiće komandant bataljona koji ostaje za zaštitu komore.

Napad po ovoj direktivi bez ikakve zapovesti mora otpočeti u 3 časa. Ranjenike upućivati u Blace ili Kuršumliju.

NAČELNIK ŠTABA — KAPETAN,  Neš. Nedić             

KOMANDANT — MAJOR, Drag. S. Račić

                                         

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 14/3 (S-.V-11279).

2  Broj je napisan mastilom, a datum olovkom.

3  O rasporedu i borbama 21, 22. i 25. divizije NOVJ vidi tom I, knj. 9, dok. br. 178.

4  Glavni štab NOV i PO za Srbiju nalazio se 19. jula u Gajtanu.

5  Vidi tom I, knj. 9, dok. br. 178.

6  Zbog jakog pritiska i sve veće koncentracije neprijatelja, Glavni štab za Srbiju naredio je, 19. jula u 23 časa, da se 21. divizija izvuče iz borbe i, u kolonama, odstupnim maršem izvrši pokret pravcem Požar — Crna Ćuka (k. 1197) — s. Bugare — Nikodinova Livada — s. Žegrova — s. V. Šatra. Ulogu zaštitnice na položajima Požar — Crna Čuka (k. 1197) primila je 4. brigada. Vidi tom I, knj. 9, dok. br. 178.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument