ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 8. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 17. JULA 1944. ZA NAPAD NA JEDINICE 23. DIVIZIJE NOVJ KOD SOKOBANJE1

VIII GRUPA JURIŠNIH KORPUSA

O. Broj

17 juli 1944

u 14 čas. 50 min.

KOMANDANTU NAČEL — ŠKOFU2

NAREĐUJEM:

Da se preduzme napad na demoralisane partizane4 i os--lobodi Ist. Srbiju od izroda koji su od najveće štete po Srpski narod.

Početak napada u 17 časova 17 jula tg.5

Jurišna grupa NAČI6 Komandant por. Škof Odredi: Mlavski, Krajinski i Timočki.

1) Polazak odmah pravcem: kosa Aranđelovo — k. 832 — Lisac (1052) — Zabrđe (k. 842) — sedlo k. 849

—  a odavde ili ka Govedarištu ili ka k. 659.

Zona širenja levo: Lisac — potok kod natpisa Pakleš dol

—   izvorni deo bezimenog potoka koji protiče docnije kroz Vlaško selo.

Levo je Krajinski korpus. Neprovereno, od s. Lukova dejstvuje izvesna jedinica, pretpostavlja se na Timočki korpus ili na Ruse.7

Veza radioputem i ordonansima.

2) Krajinski korpus,

2)  Sa svoga polaznog položaja napada pravcem: k. 671

—  Govedarište — k. 584 a u zoni desno do leve granice NAČI grupe, a levo do linije: Klenje (k. 771) — Gola Glavica — Vel. Negovica k. 66G, sa zadatkom da se izbije na liniju južne padine Skoka

—   k. 584 — Velika Negovica.

Vezu održavati sa susedima, a sa potpisatim ordonan-sima.

3) Knjaževački korpus.

3)  Sa svoga polaznog položaja napada pravcem: bezimeni ćuvik južno od Klenja — k. 611 — k. 591 — sredina sela Jošanice, a u zoni desnom do leve granice Krajinskog korpusa a levo po potrebi.

4) Mlavski korpus                       

4) U rezervi za levim krilom Krajinskog korpusa. Automatskim grupama i oruđima potpomagati napad oba korpusa u prvoj liniji.

Komandant, đštab. ppukovnik Vel. Piletić9

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 98, reg. br. 12/2 (S-V-16384).

2  Poslednje dve reći dopisane su mastilom, ćirilicom.

3  i 8 Izostavljeni deo teksta odnosi se na lažnu propagandu radi podizanja morala četničkih jedinica.

4  Odnosi se na jedinice 23. divizije NOVJ.

5  U toku noći 17/18. jula u borbama protiv 23. divizije NOVJ, četnici su razbijeni i naneti su im gubici od 20 poginulih i 160 zarobljenih. Opširnije o toj borbi vidi tom I, knj. 9, dok. br. 178.

6  Redakcija nije utvrdila značenje reci »NAČI«.

7  Pripadnici Ruskog zaštitnog korpusa.

9 Velimir.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument