ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 3. BRIGADE »KOČIĆ« OD 16. JULA 1944. KOMANDANTU SREDNJOBOSANSKOG ČETNIČKOG KORPUSA O ODNOSU ČETNIKA PREMA NEMCIMA I USTAŠAMA1

Komanda

III. brigade »-Kočić«2               

Broj Službeno.                   

16 jula 1944 godine                                                Trivunčić3

Položaj

KOMANDANTU SRED. BOS. ČETNIČKOG KORPUSA

Bratu Lazi Tešanoviću

G d e b u d e.—

Danas mi je došao iz Jajca brat Božić Mile4 i reče, da je zapovjednik njemačke pukovnije u Jajcu major sa kojim je Sergije5 razgovarao izjavio, da želi da brat Lazo Tešanović dođe u Mrkonjić radi razgovora povodom uređenja odnosa između četnika i Nemaca na sektoru korpusa pok. Drenovića6, pa Te molim ako možeš da dođeš i da javiš kada bi mogao doći.

Ja Te molim sa svoje strane ako Ti je ikako moguće da dođeš, jer i sada stvari stoje dosta dobro, jedino je zapelo što je neko rekao da je Vranješević7 preuzeo korpus pok. Drenovića i oni ga traže, a Mile je rekao da mi nemamo nikakve veze sa Vranješevićem, jedino sam ja danas bio u njemačkoj komandi u Jezeru i rekao sam da je II i III. brigada i dalje u celini a da se je I odvojila zbog Toga što je Mišić8 se slizao sa ustašama i Mi s njime nismo hteli i on je sada sam. Ja sam im naveo razlog što su se utrkivali Hrvati da metnu svoju posadu na Han Kola i Bronzani Majdan i da su u tome zaveli Mišića.

Kod Nemaca je velika uzbuna povodom vijesti da je Vra-nješević unapređen u čin potpukovnika9, a njegov ađutant u čin majora.

Za sada toliko, a o ostalim novostima i događajima možete sve vidjeti kod komande zapadne Bosne, koju sam danas izvestio.

Sviju Vas bratski pozdravljam,

S Verom u Boga za Kralja i Otadžbinu!

Komandant, Trivunčić10

M. P.11

 

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 253, reg. br. 31/1 (BH-X-832).

2  Brigada je iz sastava Bosanskokrajiškog četničkog korpusa.

3 Mitar. Bio je komandant 3. brigade »Kočić«. Jedno vreme posle smrti Uroša Drenovića, bio je komandant Bosanskokrajiškog četničkog korpusa. Reč je dopisana mastilom, ćirilicom.

4 Ađutant komandanta Bosanskokrajiškog četničkog korpusa i jedan od oficira za vezu sa Nemcima.

5 Živanović. Tada je bio načelnik Štaba Komande zapadne Bosne..

6 Uroš Drenović je poginuo 31. maja 1944.

7 Slavoljub, komandant zapadne Bosne.

8 Jovan.

9  Unapređen je 1. aprila 1944.

10  Mitar.

11  Okrugli pečat: »Komanda Bos. kraj. četn. korpusa.«


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument