ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 16. JULA 1944. KOMANDANTU 1. JURIŠNOG KORPUSA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U TOPLICI1

ŠTAB

Četvrte grupe jurišnih korpusa jugoslovenske vojske u otadžbini

O. BR. /12 16 jula 1944. godine

POLOŽAJ

KOMANDANTU I 2 JURIŠNOG KORPUSA.—

Karta raz. 1 : 100.000 sekcija Kuršumlija.

Komunističke snage na desnoj obali reke Toplice i Kosanice pokušavaju da traže izlaz radi izvlačenja. Tako jedna grupa od oko 400 prodrla u toku 15 jula na zapad preko Kuršumlijske banje do sela Mirnica3 a odatle se 16 jula oko podne prebacila na levu obalu r. Toplice kod sela Žuča i otišla u pravcu s. Sagonjevo.

Za ovom komunističkom grupom upućen V jurišni korpus pravcem s. Nevade — s. Sagonjevo sa zadatkom da napadne i uništi ovu grupu.

Noću 15/16 jula na otseku Drugog Kosovskog, II i III jurišnog korpusa pokušali su komunisti proboj sa jačim snagama ali su uz teške gubitke odbijeni.4

Naše trupe moraće iskoristiti sadašnje povoljne prilike i napasti protivnika na desnoj obali Kosanice i Toplice što pre u kom cilju,—

NAREĐUJEM:

1.  — U toku 17 jula mora se ovladati polaznim položajem na levoj obali Kosaničke reke kako bi se pripremio dalji napad u pravcu planinskog grebena Sokolovica. Polazni položaj zauzeće se našim napadom po sledećem:

a)  Drugi Kosovski korpus polazi u napad 17 jula u 3 časa sa polaznog položaja Crna Čuka (889) i napada na otsek k. 827

—  Brankova kula (811) sa zadatkom da ovlada ovim otsekom i zadrži ga u svojim rukama kao polazni položaj za opšti naš napad na komunističke snage u prostoru Jablanice.5

b)  I jurišni korpus polazi 17 jula u 3 časa iz s. Mačkovca preko Kuršumlije u pravcu s. Ljuše sa zadatkom da napadom na pravcu Ljuša — Brankova kula i na pravcu s. Rudari

—  Brankova kula potpomogne napad drugog jurišnog korpusa sa kojim zajedno ima ovladati položajem k. 827 — Brankova kula (811) sa jakim obezbeđenjem na svom desnom krilu i boku.

v) Komandu nad drugim Kosovskim korpusom i I jurišnim korpusom kad zauzmu položaj koji im je određen prima kapetan Predrag Raković komandant I jurišnog korpusa.

2.  — Zauzeće položaja k. 827 — Brankova kula obele-žiti paljenjem tri velike vatre i signalnom municijom a isto tako i radio putem.

3.  — Veza: radio putem kao i do sada. Kurire konjanike uputiti do 10 časova u ovaj štab koji se nalazi u selu Mačko-vac u kući Dragutina Čarapića, gde će štab biti i u toku 17 jula.

4.  — Ishrana: — kako je regulisano zapovešću O. BR. 116

5.  — Sanitetska služba: ranjene i bolesne vojnike upućivati u Kuršumliju.

Napomena: Kuriri mogu slobodno prolaziti kroz Kuršumliju. Vojnicima se zabranjuje odlazak u Kursumliju bez stvarne službene potrebe po pismenoj dozvoli komandanata brigada.

Na položaju od Kuršumlije pa na jug do s. Ljuša nalazi se dobrovoljački bataljon iz Kuršumlije. Komandant I jurišnog korpusa i komandant drugog Kosovskog korpusa stupiće u vezu sa njima i urediti zajednički napad u cilju ovlađivanja levom obalom Kosaničke reke. Ovaj bataljon je obavešten o našem sutrašnjem napadu.

I jurišni korpus u svom pokretu 17 jula može proći kroz Kuršumliju ali sa najčvršćom disciplinom i da se zabrani da vojnici izlaze iz stroja ma pod kakvim izgovorom.

Ostale naše trupe su na položaju od Kuršumlije do sela Tulari na samoj železničkoj pruzi.

NAČELNIK ŠTABA — KAPETAN, Neš. Nedić                  KOMANDANT MAJ[OR] Drag. S. Račić

                                           

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 8/3 (S-V-11277).

2  Rimski broj jedan napisan je mastilom.

3  i 6 Vidi dok. br. 218.

4  U toku noći 15/16. jula jedinice 25. divizije izvršile su jači pritisak na četnike na levoj obali r. Toplice, dok su jedinice 21. divizije gonile razbijenog neprijatelja ka Lepencu — Javorcu i Jankovoj Klisuri. Vidi tom I, knj. 9, dok. br. 178.

5  U toku noći 16/17. jula četnici su napali jedinice 21. divizije na položajima Crna Čuka — Lepenac. Napad je odbijen i neprijatelj je nateran na povlačenje (tom I, knj. 9, dok. br. 26).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument